^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Jesteś tutaj

W tej chwili

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie

Zaloguj się lub załóż konto

Szkoła Pamięta

Laboratoria Przyszłości

Jesteśmy na FB

Dobry zawód fajne życie

×

Wiadomość

Statut Szkoły Podstawowej w Kaletniku

 

 

 

 

STATUT

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

W KALETNIKU

 

 

 

 

 PODSTAWA PRAWNA:

 

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Konwencja o Prawach Dziecka;
 3. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka;
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915);
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);

 

- oraz rozporządzenia wynikające z powyższych ustaw.

 

 

SPIS TREŚCI:

 

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

ROZDZIAŁ 2. CELE I ZADANIA SZKOŁY

ROZDZIAŁ 3. ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

ROZDZIAŁ 4. WSPÓŁPRACA I WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYMI INSTYTUCJAMI.

ROZDZIAŁ 5. ORGANIZACJA SZKOŁY

ROZDZIAŁ 6. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

ROZDZIAŁ 7. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

ROZDZIAŁ 8. ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI

ROZDZIAŁ 9. UCZNIOWIE SZKOŁY

ROZDZIAŁ 10. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 


ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Szkoła Podstawowa w Kaletniku jest publiczną szkołą podstawową.
 • Prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 • Szkoła Podstawowa używa pieczęci nagłówkowej:

SZKOŁA PODSTAWOWA W KALETNIKU

Kaletnik 46, 16-411 Szypliszki

woj. podlaskie

tel: 87 564 70 41

NIP: 844–20-97-236, REGON 001145410

 • Szkoła używa pieczęci urzędowych, właściwych dla danej szkoły.
 1. a) Szkoła Podstawowa używa okrągłej pieczęci o średnicy 35 mm, zawierającej wewnątrz godło państwa, w otoku napis „Szkoła Podstawowa w Kaletniku” oraz pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm, zawierającej wewnątrz godło państwa, w otoku napis „Szkoła Podstawowa w Kaletniku”.
 • Przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 • Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 • Siedzibą szkoły jest budynek znajdujący się w Kaletniku 46, 16-411 Szypliszki.
 • Szkołę prowadzi Gmina Szypliszki, ul. Suwalska 21, 16-411 Szypliszki.
 • Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.
 • 2
 1. Do obwodu Szkoły Podstawowej w Kaletniku wchodzą wsie: Kaletnik, Dębowo, Polue, Głęboki Rów, Grauże Nowe, Grauże Stare, Klonorejść, Wiatrułuża II, Łowocie, Deksznie, Adamowizna, Pokomsze.
 2. Czas trwania nauki w szkole podstawowej wynosi 8 lat.
 3. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny dla dzieci 5-6 letnich oraz Zespół Wychowania Przedszkolnego dla dzieci młodszych jako alternatywną formę wychowania przedszkolnego.
 4. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
 • 3
 1. Szkoła jest jednostką budżetową.
 2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.
 • 4
 1. Ilekroć w statucie jest mowa o:

1)    szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Kaletniku,

2)    statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Kaletniku,

3)    nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,

4)    rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby      (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

5)    organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Szypliszki.

 

ROZDZIAŁ 2

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 • 5

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

 • 6
 1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,

2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

 1. a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,
 2. b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 3. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.
 4. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:

1) wychowanie przedszkolne organizowane w oddziałach przedszkolnych,

2) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej,

3) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej.

 1. Szkoła może realizować projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.
 • 7
 1. Edukacja w oddziale przedszkolnym ma na celu przede wszystkim wsparcie całościowego rozwoju dziecka w zakresie zadań związanych z:
 • wspieraniem wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju, między innymi poprzez:
 • tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
 • wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
 • zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
 • wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
 • wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
 • promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbanie o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
 • przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w szkole oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
 • tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
 • tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowanie, majsterkowanie, planowanie i podejmowanie intencjonalnego działania, prezentowanie wytworów swojej pracy,
 • współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
 • kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w szkole, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijanie zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
 • systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
 • systematyczne wspieraniu rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
 • organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego,
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęć poznawania innych kultur.
 1. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są:
 • wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),
 • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,
 • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,
 • rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,
 • rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,
 • ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,
 • wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,
 • wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji,
 • wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej,
 • kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość,
 • zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy,
 • ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1 i 2 poprzez:
 • prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie dalszego kształcenia,
 • rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,
 • rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,
 • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia,
 • rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego,
 • umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale wartościowych celów,
 • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka,
 • wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,
 • kształtowanie zainteresowań własnym regionem, lokalnymi tradycjami i obyczajami oraz zagrożeniami dla  miejscowości i regionu,
 • kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych,
 • zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
 • kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia,
 • kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną i właściwą postawę ciała,
 • promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego żywienia i higieny pracy umysłowej,
 • poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.) i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy,
 • opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo,
 • poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności,
 • rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich właściwego stosunku,
 • rozwijanie umiejętności asertywnych,
 • tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
 • uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich,
 • ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia rodzinnego,
 • kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu szkolnym i prywatnym,
 • integrację uczniów niepełnosprawnych.
 • 8

 

 1. Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia poprzez następujące działania:
 • integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,
 • oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły,
 • prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole,
 • prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć gimnastyki korekcyjnej,
 • pracę pedagoga i psychologa szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Suwałkach, Sądem Rodzinnym w Suwałkach, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szypliszkach i innymi organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę.
 • 9
 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez:
 • zapewnienie uczniom przebywającym w szkole opieki przez nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
 • organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach – zasady i organizację ww. dyżurów określa wewnątrzszkolny regulamin.
 • omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach,
 • w miarę możliwości przeznaczenie oddzielnych segmentów dla dzieci w różnym wieku dla oddziałów przedszkolnych, I–III oraz IV–VIII,
 • zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed zajęciami i po zajęciach lekcyjnych,
 • szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp,
 • dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów, rodzaju pracy oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
 • systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej,
 • zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego,
 • utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego w stanie pełnej sprawności i stałej czystości,
 • dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów,
 • kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia,

a także:

 • nauczyciel natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,
 • inny pracownik obsługi szkoły zwraca się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, a w razie potrzeby zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły lub kieruje tę osobę do dyrektora,
 • nauczyciel lub inny pracownik szkoły niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
 1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej terenem poprzez przydzielenie jednego opiekuna (osoby pełnoletniej):
 • na 30 uczniów – jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miejscowość i nie korzysta z publicznych środków lokomocji,
 • na 15 uczniów – jeżeli wycieczka korzysta z publicznych środków lokomocji lub udaje się poza miejscowość,
 • na 10 uczniów – w czasie turystyki kwalifikowanej,
 • grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekroczyć 15 osób.
 1. Szkoła może zgłaszać Policji autokary wycieczkowe celem dokonania kontroli technicznej przed wyjazdem na wycieczkę.
 2. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.

 

ROZDZIAŁ 3

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 • 10
  1. Organami szkoły są:

1) dyrektor szkoły,

2) rada pedagogiczna,

3) samorząd uczniowski,

4) rada rodziców.

 1. Każdy z wymienionych organów w § 10 działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
 2. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.
 • 11
 1. Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej oraz uchwala regulaminy o charakterze wewnętrznym.
 2. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do:
 • tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,
 • podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
 • dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji,
 • zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.
 1. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:
 • kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,
 • sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 • realizacja uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
 • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
 • wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
 • współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
 • odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII,
 • stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 • występowanie do Podlaskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
 • przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,
 • wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,
 • wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określenie warunków jego spełniania,
 • kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły podstawowej,
 • dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania oraz ogłoszenie zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,
 • podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,
 • zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,
 • organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takiego nauczania,
 • ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgodnie z właściwym rozporządzeniem,
 • organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom,
 • ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć,
 • realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
 1. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks Pracy należy w szczególności:

1) kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających status pracowników samorządowych,

6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole,

7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły,

8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym,

10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli,

13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,

14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka,

15) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument.

 1. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.
 2. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.
 3. Zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz znajdują się w dokumentacji szkoły.
 • 11a
 1. Dyrektor, w wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych organizacją pracy szkoły lub przyczynami losowymi, ma prawo do zawieszenia bądź skracania zajęć dydaktycznych, w porozumieniu z organem prowadzącym.
 • Dyrektor odwołuje, bądź zawiesza zajęcia na czas oznaczony w przypadku wystąpienia:
 1. zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
 2. temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach zagrażającej zdrowiu uczniów,
 3. zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
 4. innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów,
 5. o zawieszeniu zajęć dyrektor informuje organ nadzorujący.
 6. Zadania Dyrektora w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły:
 • Przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania;
 • Koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów (w tym dzieci i uczniów uczęszczających na zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne);
 • ustala we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach, uwzględniając w szczególności:
 1. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
 2. zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
 3. możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
 4. łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
 5. ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;
 • Ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;  
 • Ustala sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły;
 • Zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem.
 • 12
 1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
  W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej.
 2. Do jej kompetencji stanowiących należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
 • projekt planu finansowego szkoły,
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 • wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,
 • propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • projekty eksperymentów pedagogicznych do realizacji w szkole,
 • wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia,
 • przedstawiony przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania,
 • dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole podstawowej,
 • zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,
 • przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora,
 • ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć,
 • wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.
 1. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.
 2. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala statut lub jego zmiany.
 3. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.
 4. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 5. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 • 13
 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada samorządu uczniowskiego.
 2. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 3. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w sprawach dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów.
 4. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.
 5. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 1. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 • 14
 1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.
 3. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez rodziców uczniów jednego oddziału.
 4. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 5. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego,

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

3)    opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

4) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.

 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.
 2. Rada Rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Rodzice mają prawo do:

1) uzyskania od dyrektora szkoły i wychowawcy klasy informacji o zadaniach szkoły oraz zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w szkole i klasie podczas zebrań ogólnoszkolnych i klasowych,

2) zapoznania się z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz sposobu i zasad przeprowadzania egzaminów sprawdzających, klasyfikujących i poprawkowych,

3) informacji na temat zasad i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,

4) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

5) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania dziecka i dalszego kształcenia.

 

 • 15

Zasady współdziałania organów szkoły i sposoby rozwiązywania konfliktów

 1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania
  w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze statutu i planu pracy szkoły.
 2. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w trybie ustawowym.
 3. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora szkoły.

 

 • 15a

Sposoby rozwiązywania konfliktów.

 1. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga dyrektor szkoły, po wysłuchaniu zainteresowanych stron.
 2. Dyrektor porozumiewa się z:

1) Radą Pedagogiczną na posiedzeniach wg ustalonego terminarza lub w razie potrzeby, a także z zespołami zadaniowymi składającymi się z przewodniczących zespołów samokształceniowych,

2) Samorządem Uczniowskim na spotkaniach,

3) Radą Rodziców na zebraniach ogólnych lub zwołanych wg potrzeb,

4) Rodzicami podczas zebrań ogólnych:

 1. a) na początku każdego roku szkolnego informuje o planach dydaktyczno-wychowawczych na dany rok i przypomina najważniejsze elementy prawa wewnątrzszkolnego;
 2. b) po zakończeniu każdego semestru zdaje sprawozdanie – wnioski z nadzoru pedagogicznego.

5) Rodzicami podczas rozmów indywidualnych, na bieżąco wg potrzeb.

6)  Nauczycielami i uczniami wg potrzeb (rozmowy indywidualne).

 1. Rada Pedagogiczna może spotykać się na wniosek strony zainteresowanej:

1) z Radą Rodziców,

2) z Samorządem Uczniowskim.

 

 • 15b
 1. Sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami rozstrzyga dyrektor szkoły w trybie ustawowym. Są one rozwiązywane w pierwszej kolejności przez udział stron zainteresowanych. W zależności od rangi konfliktu w rozwiązywaniu konfliktu mogą dodatkowo uczestniczyć wybrani przedstawiciele społeczności szkolnej:
 • wychowawca klasy, lub
 • wskazany nauczyciel lub przedstawiciel rady pedagogicznej, lub
 • samorząd klasowy, lub
 • Rodzic i /lub przedstawiciel Rady Rodziców.
 1. Sytuacje konfliktowe między nauczycielem a nauczycielem są rozwiązywane z udziałem: przedstawiciela związków zawodowych, bądź przedstawiciela rady pedagogicznej, dyrektora szkoły.
 2. Sytuacje konfliktowe między nauczycielem a pracownikiem szkoły (nie nauczycielem) są rozwiązywane z udziałem: przedstawiciela związków zawodowych, dyrektora szkoły.
 3. Sytuacje konfliktowe między pracownikami niepedagogicznymi rozwiązywane są z udziałem przedstawiciela związków zawodowych i dyrektora szkoły.
 4. Sytuacje konfliktowe między nauczycielem i dyrektorem szkoły rozwiązywane są z udziałem przedstawiciela związków zawodowych i przedstawicieli rady pedagogicznej.
 5. Sytuacje konfliktowe między dyrektorem a pracownikiem niepedagogicznym rozwiązywane są z udziałem przedstawiciela związków zawodowych lub przedstawiciela pracowników obsługi.
 6. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości związanych z rozwiązywaniem konfliktów i jeśli konflikt nie zostanie rozstrzygnięty satysfakcjonująco dla stron, strony niezadowolone mogą odwołać się za pośrednictwem dyrektora szkoły do organu prowadzącego lub nadzorującego szkołę.

 

ROZDZIAŁ 4

WSPÓŁPRACA I WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYMI INSTYTUCJAMI.

 

 • 16
  1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.
  2. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.
  3. Szkoła może udostępniać pomieszczenia na działalność innych organizacji oraz instytucji, ale niepolitycznych, zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami i zgodnie z umową między stronami i tylko wtedy, gdy ich działalność nie zakłóca działalności dydaktycznej, wychowawczej szkoły i działalności innych organizacji.
  4. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
  5. W ramach działań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych oraz mając na uwadze wszechstronne wsparcie uczniów i ich rodzin szkoła współpracuje także z innymi instytucjami i organizacjami:
 • z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach,
 • z kuratorami i asystentami rodzinnymi, policją oraz sądem rodzinnym,
 • placówkami opiekuńczo-wychowawczymi,
 • poradniami specjalistycznymi oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom (w tym np.: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie),
 • oraz innymi organizacjami – według bieżących potrzeb szkoły.

 

ROZDZIAŁ 5

ORGANIZACJA SZKOŁY

 • 17
 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.
 2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 25.
 3. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą – nie więcej niż 27.
 4. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne dla dzieci 5- 6 letnich oraz młodszych.
 5. Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych nie przekracza 25 wychowanków.
 • 17a

Zajęcia przeznaczone na realizację podstawy programowej w oddziałach przedszkolnych trwają 5 godzin zegarowych dziennie, a czas zajęć edukacyjnych wynosi do 30 minut.

 • 18
 1. W roku poprzedzającym naukę w klasie I przeprowadza się diagnozę gotowości dziecka sześcioletniego do podjęcia nauki.
 2. Do 30 kwietnia rodzice otrzymują „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”.
 3. Dziecko, które posiada orzeczenie o odroczeniu rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do oddziału powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.
 • 19
 1. Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.
 2. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok szkolny.
 • 20
 1. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie z przepisami ministra oświaty i wychowania.
 2. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż wskazano w przepisie w ust. 1 podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
 • 21
 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie:

1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,

2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.

 1. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 2. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 3. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami.
 4. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.
 • 22
 1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, stosownie do posiadanych środków finansowych.
 2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym.
 3. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 • 23
 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub, w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.
 4. Formy spełniania zadań nauczyciel wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
 • 24
 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły.
 3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.
 4. Szkoła używa dziennika w formie papierowej lub dziennika elektronicznego jako dziennika dokumentującego zajęcia lekcyjne.
 • 24a
 1. Organizacja zajęć z wykorzystaniem technik na odległość:
 • W przypadkach określonych odrębnymi przepisami, zajęcia szkolne mogą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zwane dalej „nauczaniem zdalnym”.
 • Nauczanie zdalne prowadzone jest z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających interaktywne prowadzenie zajęć, przekazywanie materiałów edukacyjnych oraz dzielenie się zasobami oraz zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem.
 • Uczniowie i nauczyciele zakładają indywidualne konta, dzięki którym są identyfikowani w grupach i na zajęciach zdalnych.
 • Zajęcia mogą być realizowane w szczególności poprzez:
 1. korzystanie z różnych zasobów Internetu, w tym z bezpiecznych zasobów rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii oraz innych niż wymienione materiałów wskazanych przez nauczyciela;
 2. przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
 3. przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu.
 • Zajęcia zdalne odbywają się w czasie rzeczywistym, zgodnie z obowiązującym planem zajęć, w formie nauki z przemiennym użyciem monitorów, mikrofonu i kamery oraz pracy samodzielnej ucznia, kierowanej przez nauczyciela:
 1. Nauczyciel potwierdza uczestnictwo uczniów w zajęciach odnotowując obecność/nieobecność w e-dzienniku;
 2. Udział ucznia w lekcji jest potwierdzany, jeśli uczeń dołączył na dane zajęcia w czasie przeznaczonym na użycie monitora, miał włączoną kamerkę, zgłaszał się do odpowiedzi wideo/czat.
 • 24b
 1. Szkoła zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i umożliwia jego spożycie w czasie pobytu w szkole w wyznaczonym pomieszczeniu. Korzystanie z posiłku jest dobrowolne i odpłatne.
 2. Dostarczaniem posiłków zajmuje się ich dostawca, z przestrzeganiem zasad dobrej praktyki higieny, w oparciu o odrębne przepisy.
 3. Szczegółowe warunki i tryb udzielania zwolnienia z opłat za korzystanie z posiłków w szkole określają odrębne przepisy.
 • 25

Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami ćwiczeniowymi w szkole.

 1. Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zakupione z dotacji celowej MEN
  są własnością szkoły,
 2. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
 3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu lub kosztu podręcznika do zajęć z zakresu poszczególnych edukacji.
 4. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego:
 • Uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do szkoły najpóźniej w dniu przerwania nauki,
 • w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych, uczeń nie zwraca ich szkole, ale na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje protokół zdawczo-odbiorczy szkole, do której uczeń został przyjęty.
 • 26
 1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie.
 2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
 3. Uczniowie niekorzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.
 4. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej.
 5. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania na 5 dni wcześniej.
 6. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.
 7. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia
  z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie. Pieczę nad uczniami w tym czasie sprawują nauczyciele religii.
 8. Uczniowie niekorzystający z lekcji religii objęci są zajęciami świetlicowymi lub zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.
 • 27
 1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne wychowanie do życia w rodzinie.
 2. Udział ucznia w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie nie jest obowiązkowy.
 3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
 4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.
 5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

 

 • 28

Organizacja doradztwa zawodowego

 1. Szkoła realizuje zadania w zakresie doradztwa zawodowego, z uwzględnieniem przygotowania uczniów do dalszej drogi kształcenia.
 2. Zadania doradcy zawodowego są określone w Rozdziale 6 Statutu.
 3. Przygotowanie uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia odbywa się poprzez:
 • Poznanie mocnych i słabych stron, zainteresowań oraz predyspozycji,
 • Przygotowanie do aktywności zawodowej i odnalezienia się na rynku pracy,
 • Pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy na temat możliwości dalszej edukacji, form aktywności społecznej, perspektyw na rynku pracy,
 • Organizowanie spotkań z przedstawicielami szkół średnich.
 • Wychowawcy oddziałów klasowych mają za zadanie współpracować z nauczycielem realizującym doradztwo zawodowe w szkole, w wytyczonym przez niego zakresie.

 

 • 29

Organizacja i współdziałanie w zakresie działalności innowacyjnej.

 1. Szkoła prowadzi innowacje pedagogiczne, polegające na przyjmowaniu nowych rozwiązań programowych, organizacyjnych bądź metodycznych mających na celu poszerzenie bądź modyfikację zakresu realizowanych w szkole celów i treści kształcenia, wychowania lub opieki albo poprawę skuteczności działania szkoły.
 2. Innowacje nie mogą naruszać minimów programowych, ramowych planów nauczania, wewnątrzszkolnych zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
 3. Innowacje i eksperymenty nie mogą naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki, a także w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów określonych w odrębnych przepisach.
 4. Innowacje nie mogą prowadzić do zmiany typu szkoły.
 5. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę, oddział lub grupę.
 6. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych.
 7. Innowacje wymagające przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.
 8. Udział uczniów w innowacjach odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności.
 9. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny.
 10. Dyrektor przyjmuje i zatwierdza do realizacji innowacje zgłoszone przez nauczycieli.
 11. Dyrektor może zatwierdzić wprowadzaną innowację po uzyskaniu:
 • pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane,
 • zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji pedagogicznej,
 • przedłożeniu obowiązującej w szkole karty innowacji pedagogicznej, zawierającej ogólne informacje i tytuł innowacji,
 • zgody organu prowadzącego na finansowanie planowanych działań.
 1. Nauczyciel wdrażający innowację jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Pedagogicznej każdego roku w czerwcu sprawozdania z realizacji innowacji.

 

 • 30

Organizacja i realizacja zadań w zakresie wolontariatu

 1. W szkole funkcjonuje wolontariat szkolny.
 • Celem działalności wolontariatu szkolnego jest kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, sprzyjających ich aktywnemu udziałowi w życiu społecznym.
 • Za stworzenie warunków do działania: wolontariuszy, stowarzyszeń, i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły odpowiedzialny jest dyrektor.
 • Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
 • Działania z zakresu wolontariatu może podejmować samorząd szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 • Wolontariat działa w oparciu o Plan pracy wolontariatu Szkoły Podstawowej w Kaletniku.
 • Do realizacji działań w zakresie wolontariatu szkolnego można utworzyć radę wolontariatu.
 • Działania z zakresu szkolnego wolontariatu są prowadzone w porozumieniu z dyrektorem szkoły, pod opieką powołanego przez dyrektora nauczyciela.
 • Nauczyciel działający z uczniami, może koordynować zadania z zakresu wolontariatu m.in. poprzez: diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym czy w otoczeniu szkoły, opiniowanie propozycji działań, decydowanie o działaniach do realizacji.
 • Działania prowadzone w ramach szkolnego wolontariatu są adresowane są do:
  1. potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych (po uzyskaniu akceptacji dyrektora szkoły),
  2. społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych,
  3. wolontariuszy, poprzez szkolenia wewnętrzne.

10) Opiekun wolontariatu lub samorządu szkolnego może ogłaszać różne zbiórki pieniężne lub rzeczowe na rzecz realizacji zadań w zakresie wolontariatu.

11)  Opiekun wolontariatu lub samorządu szkolnego w ramach realizacji wolontariatu,  może podejmować współpracę z:

 1. wychowawcami oddziałów wraz z ich klasami,
 2. nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,
 3. rodzicami,
 4. innymi osobami, wolontariuszami lub organizacjami pozarządowymi.
 • 31
 1. Filia Gminnej Biblioteki Publicznej jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-rekreacyjnej.
 2. Biblioteka wspomaga nauczycieli w:

1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów,

2) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach z różnych przedmiotów.

 1. Biblioteka prowadzi szkolne centrum multimedialne.
 • 32
 1. W szkole działa świetlica dla uczniów.
 2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na organizację dowozu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole.
 3. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły.
 4. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.
 5. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.
 6. Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekraczać 25 uczniów.
 7. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej, zajęcia dokumentują w dziennikach zajęć świetlicy i składają sprawozdania ze swojej działalności.
 8. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.
 9. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy znajdują się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem.
 10. Pracownicy świetlicy szkolnej są odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć świetlicowych do momentu doprowadzenia ich do busa szkolnego.
 • 33
 1. W szkole działa punkt wydawania bezpłatnych posiłków jednodaniowych dla dzieci potrzebujących. Przyznawane są one zgodnie z regulaminem organu prowadzącego.
 • 34
 1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia:
 • klasy lekcyjne,
 • salę gimnastyczną,
 • szatnie,
 • pracownię komputerową,
 • gabinet pedagoga/psychologa,
 • świetlicę.
 1. W pomieszczeniach do nauki biologii, fizyki, chemii, informatyki oraz wychowania fizycznego są umieszczone w widocznym i łatwo dostępnym miejscu regulaminy określające zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły, opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, do 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzany przez organ prowadzący. Arkusz organizacyjny zawiera listę pracowników pedagogicznych, liczbę etatów administracji i obsługi, stanowisk kierowniczych, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
 3. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych oraz wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony i higieny pracy.
 4. Tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniów opracowuje się z uwzględnieniem:
 • równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia,
 • różnorodności zajęć w każdym dniu,
 • niełączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga.
 1. Rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizowany jest przez pięć dni w tygodniu.
 2. Struktura organizacyjna szkoły obejmuje osiem pojedynczych oddziałów od klasy pierwszej do ósmej szkoły podstawowej.
 3. Integralną częścią szkoły jest oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego oraz Zespół Wychowania Przedszkolnego.
 • 35

Pomoc uczniom.

 1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest opieka, pomoc i wsparcie, szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej. Szczegółowe formy opieki i pomocy uczniom są określone w szkolnej procedurze.
 2. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana podczas bieżącej pracy, a także w formie zajęć:
 • korekcyjno-kompensacyjnych, organizowanych dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów,
 • logopedycznych, organizowanych dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć do 4 uczniów,
 • socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym organizowanych dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne; liczba uczestników zajęć wynosi do 10 osób.
 1. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.
 2. O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły.
 3. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych lub specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 4. W szkole zatrudniony jest pedagog, psycholog, logopeda i doradca zawodowy, a w miarę potrzeb specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
 5. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog, logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych, w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń (odpowiednio dla rodziców lub nauczycieli).
 6. W szkole prowadzone są spotkania z rodzicami, w celu doskonalenia umiejętności zzakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych.
 • 35a

Pomoc materialna.

 1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych
  na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom, aby zmniejszyć różnice w dostępie
  do edukacji, umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających
  z trudnej sytuacji materialnej ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów.
 3. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) lub motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe).
 4. Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym jak
  i motywacyjnym.
 5. Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 6. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

       1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

 1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty, którą wskazują przepisy o systemie oświaty.
 2. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy.
 3. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium
  o charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem art. 90d ust. 13 ustawy o systemie oświaty.
 4. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego.
 5. Zasiłek, o którym mowa w pkt 10 może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy do roku.
 6. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w przepisach o systemie oświaty.
 7. O zasiłek uczeń może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące
  od wystąpienia zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku.
 8. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.
 9. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej powiatowym oraz zdobył co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.
 10. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom oddziału klas I-III oraz uczniom oddziału klasy IV do ukończenia pierwszego okresu nauki.
 11. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom oddziału klas I-III;
 12. Dyrektor powołuje komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego ustala średnią ocen, o której mowa w pkt 14.
 • 36
 1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Suwałkach oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,

2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

 1. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny.
 • 37

Organizacja oddziału przedszkolnego.

 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki oddziału przedszkolnego w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji roku szkolnego opracowany przez dyrektora.
 2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o program wychowania przedszkolnego dopuszczony do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły.
 3. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach 8:00 – 13:00.
 4. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
 5. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci i wynosi do 30 minut.
 6. Czas trwania zajęć z religii i języka angielskiego wynosi 30 minut. W ciągu tygodnia są przeprowadzane 2 razy takie zajęcia.
 7. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziale określają odrębne przepisy.
 8. Organizację pracy oddziału określa ramowy rozkład dnia ustalony przez nauczyciela prowadzącego oddział przedszkolny, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
 9. Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas przyprowadzania i odbierania dzieci, godziny posiłków oraz czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
 10. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku.
 11. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 25 godzin tygodniowo.
 12. Zapisy do oddziału dokonywane są w terminie ustalonym co roku. Dopuszcza się możliwość dokonywania dodatkowych zapisów w innych terminach, w miarę wolnych miejsc.
 13. Dzieci sześcioletnie odbywają w oddziale obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne przed podjęciem nauki w szkole.
 14. Dziecko, które posiada orzeczenie o odroczeniu rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do oddziału powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.
 15. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25 osób.
 16. Dzieci mają możliwość korzystania z dożywiania na zasadach obowiązujących w Szkole Podstawowej w Kaletniku.
 17. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z przepisami w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 • 37a

Celem oddziału przedszkolnego jest:

 1. Objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju.
 2. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego osobowości z uwzględnieniem jego wrodzonych predyspozycji.
 3. Doprowadzenie dziecka do takiego stopnia rozwoju psychofizycznego i społecznego oraz wyposażenie go w zasób wiadomości, umiejętności i sprawności jaki jest niezbędny do podjęcia nauki w szkole.
 4. Ukształtowanie poczucia tożsamości ze społecznie akceptowanymi wzorami i normami postępowania a także poczucia współodpowiedzialności za własne postępowanie i zachowanie.
 5. Wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 • 37b

Do zadań oddziału przedszkolnego należy:

 1. Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki odpowiednio do wieku dziecka i osiągniętego stopnia rozwoju.
 2. Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu.
 3. Organizowanie pracy z wychowankami zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci.
 4. Dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości psychofizycznych dzieci oraz jej indywidualizacja zgodnie z jednostkowymi potrzebami i możliwościami.
 5. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy.
 6. Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka.
 7. Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.
 8. Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
 9. Zapewnienie możliwości korzystania z opieki psychologiczno-pedagogicznej, specjalnych form pracy wychowawczo-dydaktycznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji dzieci.
 10. Pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
 11. Przestrzeganie praw dziecka zgodnie z zapisem w statucie szkoły.
 • 37c

Sposób realizacji zadań oddziału przedszkolnego:

 1. Wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka dostosowując treści, metody i organizację pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, w szczególności poprzez:
 • stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych,
 • system ofert edukacyjnych,
 • stosowanie zadań otwartych w trakcie zajęć,
 • działania korekcyjne, kompensacyjne, profilaktyczne i stymulujące.
 1. Organizuje zajęcia o atrakcyjnych dla dzieci treściach z zastosowaniem różnorodnych, w miarę możliwości nowatorskich, form i metod pracy.
 2. Umożliwia dzieciom intensywne uczestnictwo w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata poprzez stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci.
 3. Organizuje sytuacje edukacyjne sprzyjające nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych kontaktów społecznych i wchodzeniu w różnorodne interakcje osobowe a także umożliwiających im wyrażanie własnych emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej twórczości własnej - werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej.
 4. W działalności dydaktyczno-wychowawczej ukazuje dzieciom piękno języka ojczystego oraz bogactwo kultury i tradycji narodowej i regionalnej.
 5. Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie "gotowości szkolnej” w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
 6. Podtrzymuje poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:
 • wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, religijnej, historycznej i narodowej,
 • poszanowanie odrębności narodowych, językowych, etnicznych i religijnych,
 • inicjowanie poczucia tożsamości dziecka z wzorami i normami postępowania oraz uczenie współodpowiedzialności za własne zachowanie,
 • uznawanie prawa rodziców do religijnego wychowania dzieci poprzez organizowanie nauki religii na życzenie rodziców.
 1. Zapewnia możliwość korzystania z opieki psychologiczno-pedagogicznej, specjalnych form pracy wychowawczo-dydaktycznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji dzieci poprzez:
 • wskazywanie dla dzieci właściwych poradni psychologiczno-pedagogicznych po konsultacji i za zgodą rodziców lub opiekunów,
 • prowadzenie indywidualizacji pracy z poszczególnymi dziećmi zgodnie z zaleceniami tychże poradni,
 • organizowanie zajęć logopedycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych i terapeutycznych w oddziale, przy odpowiedniej ilości zgłoszonych do zajęć dzieci (prowadzenie tych zajęć przez nauczycieli przygotowanych w zakresie odpowiedniej specjalności).
 1. Zapewnia dzieciom bezpieczeństwo w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem w następujący sposób:
 • za życie i zdrowie dziecka pełną odpowiedzialność ponoszą nauczyciele prowadzący zajęcia w oddziale przedszkolnym jak i pozostali pracownicy szkoły,
 • dziecko przebywające w oddziale przedszkolnym jest pod opieką nauczyciela, który organizuje zabawy, zajęcia dydaktyczno- wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć,
 • dziecko uczęszcza na zajęcia dodatkowe organizowane w oddziale przedszkolnym jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć,
 • nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
 • każdorazowo nauczyciel kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia,
 • nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków,
 • nauczyciela może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi mu dziećmi, w razie chwilowej nieobecności (do 10 minut) opiekę nad dziećmi może sprawować pracownik obsługi,
 • po terenie szkoły dzieci przemieszczają się pod opieką nauczyciela lub pracownika obsługi,
 • pracownik obsługi zaprowadza pojedyncze lub małe grupy dzieci (2–4 osoby) do toalety,
 • obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna, powiadomić dyrekcję oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. temperatura, krwotok. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników oddziału przedszkolnego bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom,
 • w trakcie zajęć poza przedszkolem opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą pomagającą, którą może być woźna lub rodzic. Na jedną osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 15 dzieci,
 • osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej i rekreacyjnej (spaceru) jest nauczyciel,
 • każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek obowiązujących w szkole,
 • w czasie wyjść poza teren szkoły nauczyciel zobowiązany jest do omówienia z dziećmi regulaminu wycieczek, ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, do każdorazowego odnotowania tego  faktu w dzienniku lekcyjnym i zgłoszeniu wyjścia dyrektorowi szkoły,
 • przed każdym wyjściem na plac zabaw teren musi być sprawdzony przez woźną lub innego pracownika szkoły,
 • teren zabaw wokół szkoły musi być ogrodzony.
 1. W zakresie wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka oddział przedszkolny realizuje zadania w następujący sposób:
 • organizuje spotkania w formie indywidualnej i grupowej w celu zaznajamiania rodziców z przebiegiem rozwoju ich dzieci w oparciu o przeprowadzoną diagnozę,
 • organizuje systematyczne zajęcia otwarte dla rodziców dające możliwość poznania metod i form pracy z dziećmi,
 • organizuje pracę wyrównawczą i terapeutyczną, indywidualną i grupową,
 • pełni wobec rodziców funkcję doradczą proponując zestawy ćwiczeń wspomagających rozwój dziecka.
 1. W zakresie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi oddział realizuje zadania w następujący sposób:
 • dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do oddziału po przedłożeniu orzeczenia o potrzebie kształcenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, określające ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia oraz decyzję komisji kwalifikacyjnej,
 • w zależności od niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego, dzieciom niepełnosprawnym oraz niedostosowanym społecznie organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.
 1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom niepełnosprawnym realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego poprzez:
 • odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne,
 • realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem odpowiednich form i   metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • integrację ze środowiskiem rówieśniczym,
 • opracowuje indywidualne programy pracy z dzieckiem.
 1. Uwzględniając potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci dyrektor szkoły organizuje na życzenie rodziców/prawnych opiekunów i z ich inicjatywy wyrażonej w formie pisemnej zajęcia dodatkowe:
 • zajęcia prowadzone są odpłatnie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie pedagogiczne,
 • zajęcia dodatkowe nie mogą być realizowane w godzinach pracy oddziału, a więc przed godziną 13:00.
 • 37d

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo są następujące:

 1. W godzinach od 7:30 do 8:00 rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają dziecko do szatni szkolnej.
 2. Osoba odprowadzająca dziecko do oddziału przedszkolnego, w szatni przygotowuje je do pobytu w szkole, a następnie przyprowadza je do oddziału i przekazuje je pod opiekę nauczyciela.
 3. Nauczyciel punktualnie o godzinie 8:00 otwiera salę, odbiera dzieci od rodziców i wprowadza do klasy, w której odbywają się zajęcia.
 4. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.
 5. Dzieci odbierane są przez rodziców (prawnych opiekunów) o godzinie ustalonej w planie zajęć w danym roku szkolnym.
 6. Osoba odbierająca dziecko z oddziału przedszkolnego wchodzi do oddziału i odbiera dziecko od nauczyciela, od tego momentu jest ona odpowiedzialna za bezpieczeństwo dziecka.
 7. Dziecko może być odebrane z przedszkola przez osobę pełnoletnią upoważnioną na piśmie przez rodziców (prawnych opiekunów).
 8. Upoważnione do odbioru rodzeństwo musi mieć ukończone 10 lat.
 9. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej będzie wskazywał, że jest pod wpływem np. alkoholu, narkotyków i nie może zapewnić dziecku należnego bezpieczeństwa.
 10. W przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor szkoły. W takiej sytuacji dyrektor jest zobowiązany do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
 11. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni odebrać dziecko do godziny ustalonej w danym roku szkolnym. W przypadku nie odebrania dziecka do godziny ustalonej nauczyciel powinien niezwłocznie poinformować rodziców o zaistniałym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców.
 12. W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem jedną godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami.
 13. Dzieci mogą korzystać ze świetlicy szkolnej po zakończeniu zajęć. Na świetlicę dzieci odprowadzane są przez nauczyciela i pozostawione są pod opieką wychowawcy świetlicy.
 • 37e

Zadania nauczyciela oddziału przedszkola:

 1. Odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece wychowanków.
 2. Współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania m.in.:
 • informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planach pracy,
 • udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka,
 • ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie w szczególności z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych (dzieci zdolne, z dysharmonia rozwojową),
 • udostępnia rodzicom wytwory działalności dzieci (prace plastyczne, ćwiczenia w książkach itp.),
 • w ciągu roku szkolnego organizuje zebrania z rodzicami oraz w miarę potrzeb spotkania indywidualne.
 1. Planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu program wychowania przedszkolnego dopuszczony do użytku przez dyrektora szkoły oraz odpowiada za jej jakość:
 • tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań,
 • dąży do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju: społecznej, emocjonalnej, ruchowej i umysłowej,
 • wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej,
 • stosuje zasadę indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka, stosuje nowoczesne, aktywizujące metody pracy.
 1. Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci:
 • dokumentuje indywidualny rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności,
 • prowadzi i dokumentuje pracę wyrównawczo - kompensacyjną w oparciu o zestaw zabaw, ćwiczeń i zadań stymulujących rozwój poszczególnych funkcji, dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka oraz stosując zasadę stopniowania trudności,
 • przeprowadza w roku szkolnym, poprzedzającym rok, w którym jest możliwe rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizę gotowości dziecka do nauki w szkole.
 1. W pracy dydaktyczno-wychowawczej współpracuje z pedagogiem, logopedą oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów.
 2. Planuje pracę w systemie miesięcznym.
 3. Podnosi swoją wiedzę pedagogiczną, rozwija swój warsztat pracy, uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego.
 • 38

Organizacja  innych form wychowania przedszkolnego

 1.  Przy szkole mogą działać inne  alternatywne  formy edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat.
 2. Nauczyciele zatrudnieni  w innych formach  wychowania przedszkolnego podlegają służbowo dyrektorowi szkoły i są członkami rady pedagogicznej.
 3. Szczegółową organizację innych form wychowania przedszkolnego określa Rada  Gminy Szypliszki.

 

ROZDZIAŁ 6

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 • 39
 1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach niepedagogicznych.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.
 3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.
 4. Nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym.
 • 40
  1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły dyrektor tworzy stanowisko wicedyrektora. Dla wymienionego stanowiska kierowniczego dyrektor opracowuje szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności.
  2. Do zadań wicedyrektora szkoły należy:
 • Podczas nieobecności dyrektora szkoły przejmuje uprawnienia zgodnie z jego kompetencjami podejmując decyzje w sprawach pilnych, podpisując w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora określone dokumenty, współdziałając z organem prowadzącym szkołę oraz innymi instytucjami.
 • Organizuje bieżącą pracę szkoły:
 1. a) współdziała z dyrektorem szkoły w przygotowaniu arkusza organizacyjnego szkoły, szkolnego zestawu programów nauczania, przydziału czynności nauczycielom, planu szkoleń Rady Pedagogicznej,
 2. b) opracowuje tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, harmonogram dyżurów nauczycieli w czasie przerw, imprez szkolnych, wyjść młodzieży poza teren szkoły,
 3. c) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli i monitoruje ciągłość realizacji planów nauczania i wychowania,
 4. d) organizuje, nadzoruje i analizuje wyniki egzaminów próbnych i zewnętrznych,
 5. e) kieruje rekrutacją do klas I,
 6. f) współpracuje z zespołami przedmiotowymi, zadaniowymi i klasowymi,
 7. g) organizuje doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 8. h) koordynuje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 9. i) współpracuje z organizacjami młodzieżowymi oraz uczniowskimi.

3) Sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą nauczycieli:

 1. obserwuje zajęcia lekcyjne i inne zajęcia prowadzone przez nauczycieli, wydaje zalecenia pokontrolne i egzekwuje ich wykonanie,
 2. prowadzi kontrolę dokumentacji pedagogicznej: dzienników lekcyjnych i zajęć pozalekcyjnych, nauczania indywidualnego, arkuszy ocen, planów dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli rozpoczynających pracę, programu wychowawczo-profilaktycznego, planów pracy biblioteki i n-li specjalistów,
 3. kontroluje dyżury nauczycieli w czasie przerw lekcyjnych.

4) Wykonuje inne zadania związane z działalnością szkoły zlecone przez dyrektora np. uczestniczy w pracach legislacyjnych i kadrowych (m.in. związanych z oceną pracy i oceną dorobku zawodowego za okres stażu nauczycieli) lub reprezentuje szkołę na zewnątrz.

5) Zgłasza dyrektorowi wnioski o nagradzanie, wyróżnianie i karanie nauczycieli i innych pracowników szkoły.

6) Działa na rzecz współpracy i współdziałania nauczycieli umiejętnie powierzając im zadania i odpowiedzialność za ich realizację.

 

 • 41
 1. Do zadań wychowawcy klasy należy:
 • tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie,
 • inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
 • podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

 1. różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
 2. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

 1. a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci,
 2. b) współdziałania, tzn. udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec młodzieży i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
 3. c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły.

5) współpracuje z pedagogiem i psychologiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,

 1. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez:
 • opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,
 • zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania,
 • diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego,
 • kształtowanie osobowości ucznia,
 • systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką,
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej i socjalnej,
 • wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo,
 • motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego możliwościami i zainteresowaniami,
 • dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego,
 • informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia,
 • troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych,
 • dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami,
 • wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość na terenie klasy, szkoły, otoczenia,
 • wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia,
 • ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,
 • wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią,
 • informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych,
 • rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej zarządzeniami dyrektora szkoły,
 • opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z zespołem wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, planu wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, harmonogramu imprez klasowych i szkolnych.
 1. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespołów wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę.
 2. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora szkoły w następujących przypadkach:

1)  na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy,

2)  w wyniku decyzji dyrektora podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi.

 1. Dyrektor podejmuje decyzję w trybie ustawowym od złożenia wniosku w tej sprawie. Zmiana wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.
 2. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udziałem samorządu klasowego i klasowej rady rodziców.
 3. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora szkoły, którego decyzja jest ostateczna.
 4. Wychowawca prowadzi dokumentację danego oddziału:
  • dokonuje wpisów do dziennika danych osobowych ucznia,
  • kontroluje wpisy dokonywane przez innych nauczycieli (tematy lekcyjne, oceny cząstkowe, oceny końcowe),
  • przygotowuje semestralne, miesięczne i roczne zestawienia i obliczenia statystyczne,
  • wpisuje roczne oceny do arkusza ocen,
  • wypełnia dokumentację związaną z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów (zestawienia klasyfikacyjne, pisemne motywacje ocen nieodpowiednich z zachowania),
  • dokonuje innych wpisów (np. notatki o promowaniu, egzaminach, ukończeniu szkoły),
  • wypisuje świadectwa w końcu roku szkolnego,
  • prowadzi korespondencję z rodzicami związaną z bieżącymi wydarzeniami i potrzebami,
  • nadzoruje lub prowadzi rozliczenia (np. po wycieczkach, imprezach),
  • odnotowuje w dzienniku lekcyjnym wszystkie kontakty z rodzicami (rozmowy osobiste, telefoniczne, wysłane zawiadomienia) oraz ważne wydarzenia z życia klasy,
  • prowadzi dokumentację wychowawcy klasowego zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami.
  • 42
 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
 2. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;
 3. Do zadań nauczyciela należy:
 • realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,
 • efektywnie realizować przyjęty program nauczania,
 • właściwie organizować proces nauczania,
 • oceniać uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowymi zasadami oceniania,
 • dokonywać systematycznej ewaluacji swojej pracy,
 • zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzegać przepisów bhp i zarządzeń dyrektora szkoły w tym zakresie,
 • kontrolować obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłocznie informować wychowawcę klasy o niezapowiedzianej nieobecności,
 • w miarę możliwości zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów,
 • indywidualizować proces nauczania,
 • wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,
 • troszczyć się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły,
 • udzielać pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozeznanie potrzeb uczniów,
 • doskonalić umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
 • nauczyciel ma obowiązek podjąć czynności dodatkowe zlecone przez dyrektora szkoły.
 1. Nauczyciel w szczególności zobowiązany jest do:
 • odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę,
 • prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sądów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów,
 • kształcenia i wychowywania dzieci i młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
 • dbania o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,
 • tworzenia własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
 • bezstronnego, rzetelnego, systematycznego i sprawiedliwego oceniania wiedzy i umiejętności uczniów, ujawniania i uzasadniania oceny, informowania rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną według formy ustalonej w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania,
 • wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m. in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań, przygotowanie do udziału w konkursach przedmiotowych, zawodach,
 • udzielania pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznania możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą,
 • podawania na początku każdego roku szkolnego szczegółowych wymagań edukacyjnych dla danego poziomu kształcenia,
 • do współpracy z wychowawcą i samorządem klasowym,
 • indywidualnych kontaktów z rodzicami uczniów,
 • doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej, aktywnego udziału we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udziału w lekcjach koleżeńskich; uczestnictwa w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez CEN, OKE lub inne instytucje w porozumieniu z dyrekcją szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN,
 • aktywnego udziału w życiu szkoły: uczestnictwa w uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę, opieki nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej,
 • przestrzegania dyscypliny pracy: aktywnego pełnienia dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną, natychmiastowego informowania dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,
 • prawidłowego prowadzenia dokumentacji pedagogicznej lekcji lub koła zainteresowań, opracowania właściwego planu pracy, terminowego dokonywania prawidłowych wpisów w dzienniku, arkuszach ocen i innych dokumentach, kierowania się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowania godności osobistej ucznia,
 • przestrzegania tajemnicy służbowej,
 • przestrzegania zasad współżycia społecznego i dbania o właściwe relacje pracownicze,
 • dokonywania wyboru podręczników i programów nauczania lub opracowania własnego programu nauczania i zapoznania z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną,
 • prowadzenia obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów,
 • zgłaszania zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy,
 • udziału w zebraniach organizowanych przez wychowawcę oddziału celem omówienia spraw związanych z organizacją, koordynacją i świadczeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jego wychowankom.
 1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40  godzin tygodniowo.
 2. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
 • zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska,
 • inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,
 • zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
 • 43

Pedagog szkolny

 1. Do zadań pedagoga należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia,
 • udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,
 • współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,
 • współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Suwałkach i poradniami specjalistycznymi, kierując do nich wszystkich potrzebujących,
 • współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-wychowawczymi,
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli, rodziców,
 • udzielania nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez porady, konsultacje oraz warsztaty dla rodziców i nauczycieli,
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • współuczestniczenie w opracowaniu Indywidualnych Planów Edukacji Terapeutycznej.
 1. Realizacja zadań następuje poprzez:
 • bezpośrednie kontakty z sądami, kuratorami zawodowymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, szkołami, policją, rodzinami uczniów;
 • analizę dokumentów ucznia;
 • analizę zaleceń bieżących wydawanych przez dyrektora;
 • analizę wniosków z zebrań Rady Pedagogicznej.
 • 43a
 1. Do zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności:
 • Współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:
 1. rekomendowaniu dyrektorowi działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności,
 2. prowadzeniu badań i działań diagnostycznych w związku z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 3. rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
 4. określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
 • Współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy pedagogiczno-psychologicznej;
 • Współpraca z innymi podmiotami w celu udzielania wsparcia/pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom, w zależności od potrzeb.
 • 44

Psycholog szkolny

 1. Do zadań psychologa należy w szczególności:

1) prowadzenie konsultacji psychologicznych dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

2) pomoc i wspieranie uczniów i ich rodzin w sytuacjach trudnych, kryzysowych dla nich poprzez konsultacje indywidualne,

3) określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

4) rozpoznawanie ogólnych predyspozycji intelektualnych uczniów w celu wspierania uczniów z problemami w uczeniu się a także uczniów szczególnie uzdolnionych,

5) praca z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze lub mającymi zaburzenia zachowania i emocji,

6) profilaktyka zachowań agresywnych wśród uczniów oraz prowadzenie innych badań psychologicznych lub ankietowych wynikających z bieżących potrzeb szkoły lub zaistniałej sytuacji,

7) współtworzenie i wdrażanie programów wychowawczo-profilaktyczno-edukacyjnych wspomagających kształtowanie osobowości młodego człowieka. Tematyka zajęć do uzgodnienia z wychowawcami klas,

8) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się,

9) wsparcie rodziny w procesie dydaktyczno-wychowawczym wychowującym dziecko z dysfunkcjami rozwojowymi,

10)  inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

11) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

12) współpraca z instytucjami niosącymi pomoc rodzinie w sytuacjach kryzysowych, m.in. z MOPS, GOPS, policja, sąd, specjalistyczne poradnie, prokuratura, kuratorzy sądowi itp.,

13) współpraca z dyrekcją, radą pedagogiczną, doradcą zawodowym, pielęgniarką w sprawach bieżących szkoły.

 • 44a
 1. Pedagog, psycholog i pedagog specjalny swoje zadania realizują:

1)  we współdziałaniu z wychowawcami, rodzicami, pielęgniarką szkolną, logopedą, organami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi,

2)  we współpracy z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.

 1. Organizacja współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom. W ramach działań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych zespół współpracuje z:
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Suwałkach,
 • placówkami opiekuńczo-wychowawczymi,
 • Sądem Rodzinnym, Kuratorami Sądowymi, Policją,
 • Poradniami specjalistycznymi oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie).
 1. W ramach współpracy z wymienionymi instytucjami podejmowane są m.in. działania w zakresie:
 • rozpoznania środowiska rówieśniczego uczniów,
 • diagnozy środowiska rodzinnego uczniów,
 • obserwacji zachowań w klasie uczniów z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi,
 • kierowania uczniów na indywidualne badania psychologiczno-pedagogiczne,
 • wykorzystania w pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej indywidualnych wyników badań specjalistycznych oraz badań prowadzonych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
 • realizowania zaleceń i wniosków wynikających z przeprowadzonych badań,
 • tworzenia w szkole warunków do prowadzenia zajęć wspierających ucznia, organizowanie tych zajęć oraz monitorowanie postępów uczniów uczęszczających na te zajęcia,
 • ukierunkowania uczniów i pomoc w podjęciu świadomej i trafnej decyzji zawodowej i szkolnej.
 • 45
 1. Do zadań doradcy zawodowego (lub nauczyciela, któremu powierzono w szkole prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego) należy w szczególności:
 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 • prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;
 • współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy pedagogiczno-psychologicznej.

 

 • 46
 1. Do zadań koordynatora do spraw bezpieczeństwa należy:

1) integrowanie planowanych działań wszystkich podmiotów szkoły (nauczycieli, uczniów, rodziców) w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkole,

2) współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach na rzecz bezpieczeństwa uczniów,

3)   popularyzowanie zasad bezpieczeństwa wśród uczniów,

4) opracowywanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia życia, bezpieczeństwa i naruszania bezpieczeństwa jednostki oraz zapoznawanie z nimi nauczycieli i uczniów,

5)   prowadzenie stałego monitoringu bezpieczeństwa szkoły i uczniów,

6)   rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń w szkole,

7)   podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych.

 

 • 47
 1. Do zadań logopedy należy w szczególności:
  • przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,
  • diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej,
  • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma,
  • organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,
  • współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,
  • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
  • realizowanie innych zadań, zgodnych z kwalifikacjami i umiejętnościami, wynikającymi z planu pracy szkoły lub zleconymi przez pracodawcę.

                                                                      

 • 48
 1. Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:
 • zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców,
 • prowadzą zajęcia wychowawcze i opiekuńcze dla dzieci i młodzieży,
 • współpracują z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci,
 • współpracują z pedagogiem, z wychowawcami w zakresie realizowanych zajęć,
 • współpracują z lokalnymi instytucjami,
 • planują i realizują proces wychowawczy wychowanka świetlicy,
 • pomagają w nauce i odrabianiu zadań domowych, organizują czas wolny, zabawy, zajęcia sportowe i rozwijają zainteresowania wychowanków świetlicy,
 • tworzą warunki do pracy własnej uczniów oraz wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej,
 • kształtują umiejętności właściwego spędzania wolnego czasu przez uczniów,
 • rozwijają zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
 • wykonują inne polecenia dyrektora szkoły,
 • prowadzą wymaganą dokumentację dotyczącą dzieci i funkcjonowania świetlicy,
 • organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką,
 • organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego,
 • kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze,
 • upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
 • rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność.
 • 49
 1. Do zadań pracownika administracji należy w szczególności:

  1) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,

  2) prowadzenie wykazu pism przychodzących i wychodzących ze szkoły,

  3) przyjmowanie interesantów, udzielanie im informacji,

  4) przyjmowanie telefonów, informowanie dyrekcji o sprawach służbowych,      

  5) przepisywanie pism służbowych, obsługa ksero, komputera,

  6) prowadzenie księgi ewidencji uczniów i księgi obowiązku szkolnego,

  7) zaopatrywanie uczniów w legitymacje szkolne, przedłużanie ważności legitymacji 

      szkolnych,

  8) wydawanie zaświadczeń uczniom lub ich rodzicom,

  9) przyjmowanie wpłat oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej ubezpieczenia uczniów,

10)  prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracowników szkoły,                                                                              

11) przechowywanie akt i dokumentów, prowadzenie składnicy akt szkolnych,

13) zaopatrywanie szkoły w druki i druki ścisłego zarachowania oraz ich ewidencjonowanie,

14) przechowywanie i zabezpieczanie pieczęci szkolnych.

15) prowadzenie ksiąg inwentarzowych.

16) inne prace wynikające z potrzeb szkoły lub zlecone przez dyrekcję.

17) prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i płatnych zastępstw nauczycieli oraz pracowników obsługi,

18) kontrola terminowości badań lekarskich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły,

19) ochrona danych osobowych pracowników szkoły i uczniów,

20) prowadzenie ewidencji obecności pracowników niepedagogicznych (listy obecności) oraz ewidencji urlopów i zwolnień.

 • 50
 1. W szkole zatrudnieni są pracownicy obsługi, do obowiązków których w szczególności należy:

1)  rzetelne wykonywanie obowiązków zgodnie z przydziałem czynności,

2)  przestrzeganie regulaminu pracy,

3)  poszanowanie mienia szkolnego,

4)  przestrzeganie zasad współżycia społecznego,

5)  rzetelne wykonywanie bieżących poleceń dyrektora szkoły,

6)  przestrzeganie tajemnicy służbowej.

 1. W celu zapewnienia uczniom warunków bezpieczeństwa pracownicy obsługi w wykonywaniu swoich zadań służbowych uwzględniają:

1)  sprawną organizację pracy oraz sumienne wykonywanie prac i zadań wpływających na stan bezpieczeństwa uczniów,

2)  przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

3)  reagowanie na wszelkie przejawy niepożądanych zachowań uczniów poprzez zgłaszanie tych zachowań dyrektorowi szkoły lub nauczycielom,

4)  odpowiedzialne pełnienie dyżurów na korytarzu na parterze, zamykanie drzwi wejściowych do szkoły na czas trwania lekcji,

5)  dbanie o ład i porządek w trakcie wchodzenia i wychodzenia uczniów ze szkoły,

6)  niewpuszczanie na teren szkoły osób nieuprawnionych.

 

 • 51
 1. W szkole działają zespoły wychowawcze klas, składające się z nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w danym oddziale.
 2. Do zadań zespołu wychowawczego klasy należy:

1) ustalanie zestawu programów dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,

2) opracowywanie planów, programów, rozkładów nauczania i strategii pracy z uczniami danego oddziału z uwzględnieniem korelacji treści edukacyjnych,

3) rozpatrywanie spraw wychowawczych oddziału,

4) opracowanie kalendarza imprez do 20 września danego roku szkolnego.

 1. Zebrania zespołu zwołuje i prowadzi wychowawca klasy.

 

 • 52
 1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
 3. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują:
  • zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
  • wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania wyników nauczania,
  • organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli,
  • współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia.
 4. Organizacja i formy działania zespołów nauczycieli uczących w poszczególnych oddziałach są realizowane w oparciu o regulamin.
 5. Cele i zadania zespołów obejmują:
 • organizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgadniania decyzji dotyczących wyboru programów nauczania i sposobów ich realizacji,
 • opracowanie i modyfikowanie wymagań edukacyjnych na daną ocenę,
 • opracowanie sposobów diagnozowania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 • pozyskiwanie informacji o wynikach nauczania uczniów,
 • organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli zgodnie z potrzebami szkoły, w tym: wymianę doświadczeń, podnoszenie umiejętności nauczycieli, popularyzowanie wiedzy metodycznej, upowszechnianie efektywnych i nowatorskich metod nauczania w ramach lekcji koleżeńskich oraz organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
 • opracowywanie i opiniowanie przygotowanych w zespole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,
 • współuczestniczenie w opracowaniu dokumentacji szkolnej,
 • analiza potrzeb uczniów, analiza dokumentacji szkolnej, w tym zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach, analiza dokumentacji specjalistów, pod kątem rozpoznania indywidualnych problemów lub rozpoznania jednorodnych trudności u grupy uczniów, analiza wyników nauczania, obserwacje,
 • ustalenie zakresu, w jakim każdy uczeń wymaga pomocy z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, a także uzdolnienia,
 • określenie zalecanych form, sposobów, okresu i wymiarze godzin pomocy udzielanej konkretnemu uczniowi, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii,
 • zaplanowanie działań z zakresu doradztwa zawodowego,
 • opracowanie programu (Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny), po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia.

 

 • 53
 1. W szkole działa zespół wychowawczy szkoły, który powołany jest do rozwiązywania problemów wychowawczych wynikających z bieżących problemów uczniów.
 2. W skład zespołu wchodzą: pedagog, psycholog oraz wskazani przez dyrektora szkoły:

1) po jednym wychowawcy z każdego rocznika szkolnego,

2) w miarę potrzeb, inni nauczyciele.

 1. Pracą zespołu kieruje osoba powołana przez dyrektora szkoły.
 2. Do zadań zespołu wychowawczego szkoły należy w szczególności:

1) rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów,

2) ocena sytuacji wychowawczej szkoły,

3) wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych radzie pedagogicznej,

4) opracowanie programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły i jego stała ewaluacja.

 

ROZDZIAŁ 7

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 • 54
 1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo, w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, w następujący sposób:
 • Każdy nauczyciel systematycznie kontroluje miejsce, gdzie prowadzi zajęcia. Dostrzeżone zagrożenia usuwa albo niezwłocznie zgłasza
 • Każdy nauczyciel kontroluje obecność uczniów na każdej lekcji oraz reaguje na nagłe zniknięcie ucznia ze szkoły.
 • Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć edukacyjnych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych pełni nauczyciel prowadzący zajęcia.
 • Opiekę nad uczniami w czasie przerw sprawują dyżurujący nauczyciele zgodnie z grafikiem dyżurów, który ustala nauczyciel wyznaczony przez dyrektora.
 • Realizacja zajęć dydaktycznych poza terenem szkoły wymaga zgody dyrektora.
 • W pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku wypadku prowadzący zajęcia musi zadbać o przestrzeganie obowiązującego regulaminu danej pracowni.
 • W salach gimnastycznych i na boisku należy:
 1. sprawdzać sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć pod kątem zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia,
 2. zadbać o organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów,
 3. dostosować wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów,
 4. asekurować uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach gimnastycznych.
 • Planu ewakuacji budynku umieszczony jest  w widocznym miejscu.
 • Nauczyciele są szkoleni  w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 • 55

Pełnienie dyżurów nauczycielskich.

 1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.
 2. Dyżur obowiązuje wszystkich nauczycieli.
 3. Plan dyżurów jest układany przez wyznaczonego nauczyciela w porozumieniu z dyrektorem szkoły i zmieniany równocześnie ze zmianą tygodniowego planu zajęć.
 4. Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania, tzn. za porządek, niedopuszczenie do niebezpiecznych zabaw, siedzenie na parapetach, wychylanie się przez okna, bieganie po schodach, podstawianie nóg, zaczepianie prowokujące do bójek, chodzenie po balustradach itp.
 5. W miesiącach wiosennych i letnich (pogodne dni) jeden z nauczycieli dyżuruje na zewnątrz szkoły.
 6. Dyżury rozpoczynają się od pierwszej przerwy i trwają do ostatniej przerwy w danym dniu.
 7. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika przyjmuje również jego dyżury. Jeżeli nauczyciel w czasie tym pełni własny dyżur, to wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.
 8. Nauczyciel pod żadnym pozorem nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa.
 9. W czasie przerwy wszystkie klasy, w których nie znajduje się nauczyciel, powinny być zamknięte.
 10. Nauczyciel pełniący dyżur na korytarzu ma obowiązek sprawdzić, czy wyznaczeni uczniowie pełnią dyżur na korytarzu i czy jego pełnienie przebiega prawidłowo.
 11. Każdy nauczyciel zgłasza natychmiast dyrektorowi fakt zaistnienia wypadku i podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki.

 

 • 56

Bezpieczeństwo na wycieczkach, biwakach i imprezach pozaszkolnych.

 1. Opiekę nad uczniami w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę sprawuje nauczyciel z pomocą rodziców.
 2. Za właściwą organizację i przebieg wycieczki odpowiada nauczyciel organizujący

 wycieczkę.

 1. Zasady opieki nad grupami uczniowskimi:
 • jeden opiekun na 15 uczniów, jeżeli grupa wyjeżdża poza siedzibę szkoły,
 • jeden opiekun na 30 uczniów, jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miejscowość,
 • jeden opiekun na 10 uczniów, jeżeli jest to impreza turystyki kwalifikowanej lub jeśli przepisy szczegółowe w danej dziedzinie nie stanowią inaczej,
 • grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekroczyć 15 osób.
 1. Na udział wycieczce (z wyjątkiem wycieczki lokalnej w granicach miejscowości) oraz imprezie turystycznej organizator musi uzyskać zgodę rodziców uczniów.
 2. W dokumentacji wycieczki/imprezy winny znaleźć się:

1)   karta wycieczki lub imprezy,

2) zgody rodziców (prawnych opiekunów) na uczestnictwo w wycieczce/imprezie nie-pełnoletnich uczniów,

3)  regulamin danej wycieczki/imprezy,

4)  program i harmonogram wycieczki/imprezy,

5) w przypadku wyjazdów zagranicznych dyrektor winien zgłosić właściwym organom organizację wyjazdu zagranicznego i w karcie wycieczki uzyskać adnotację organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny (kuratorium oświaty),

6) dokumentacja wycieczki zagranicznej powinna zawierać również listę podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej oraz potwierdzenie ubezpieczenia uczestników (od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą) tzn. wskazywać nazwę firmy ubezpieczającej i numer polisy (lub kserokopię polisy).

 

 • 57

Bezpieczeństwo na dyskotekach szkolnych.

 1. W szkole w czasie wolnym od nauki mogą odbywać się dyskoteki szkolne jako forma zagospodarowania czasu wolnego uczniów szkoły.
 2. Aby zapewnić bezpieczeństwo bawiących się podczas dyskoteki uczniów, opiekę powinien sprawować co najmniej jeden nauczyciel na 25 uczniów, do pomocy można poprosić rodziców.
 3. Na trzy dni przed dyskoteką nauczyciel – organizator składa dyrektorowi szkoły pisemne deklaracje opiekunów do chęci sprawowania opieki. W przypadku braku odpowiedniej liczby opiekunów dyskoteka nie może się odbyć.
 4. Straty materialne, wynikłe podczas dyskoteki, pokrywane są przez organizatorów.
 5. Do zadań opiekunów dyskoteki należy: przestrzeganie terminu rozpoczęcia i zakończenia zabawy, zapewnienie dostępu do telefonu, pilnowanie porządku.
 6. Szczegółowe zasady organizowania dyskotek szkolnych określa regulamin, który obowiązuje wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników obsługi.

 

 • 58

Zasady postępowania nauczycieli w razie zaistnienia wypadku.

 1. Jeżeli zdarzy się wypadek uczniowski na zajęciach w obiekcie szkolnym lub w czasie przerwy, każdy nauczyciel, który jest świadkiem, natychmiast wykonuje następujące czynności:
 • udziela pierwszej pomocy, a w razie potrzeby powiadamia dyrektora, pogotowie,
 • jeśli wypadek został spowodowany niesprawnością pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku należy pozostawić nienaruszone w celu dokonania oględzin lub szkicu,
 • jeśli wypadek zdarzył się w godzinach wieczornych, gdy nie ma dyrektora, nauczyciel sam decyduje o postępowaniu, zaś w każdym trudniejszym przypadku wzywa pogotowie oraz zawiadamia dyrektora i rodziców,
 • jeśli wypadek zdarzyłby się w czasie wycieczki (biwaku), wszystkie decyzje podejmuje organizator imprezy i za nie
 • 59

Szkolny regulamin bezpieczeństwa uczniów.

 1. W salach lekcyjnych uczniowie przebywają pod opieką nauczyciela i przestrzegają regulaminu danej sali.
 2. W zajęciach lekcyjnych uczniowie uczestniczą zgodnie z planem lekcji. Wychowawca powiadamia swoją klasę o nagłych zmianach w rozkładzie zajęć.
 3. W świetlicy szkolnej przebywają uczniowie, którzy są uprawnieni do dowozu.
 4. Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, w czasie przerw i po zajęciach uczniowie mogą korzystać z Filii Biblioteki Gminnej i czytelni.
 5. Na zajęciach pozalekcyjnych uczniowie przychodzą w czasie podanym przez nauczyciela i oczekują w wyznaczonym przez niego miejscu.
 6. Podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie przebywają pod opieką nauczycieli dyżurujących na korytarzu szkolnym.
 7. Każdy nauczyciel jest odpowiedzialny za przeszkolenie uczniów z przepisów bhp w zakresie nauczanego przedmiotu.
 8. Za właściwe przygotowanie procesu dydaktycznego odpowiadają nauczyciele.
 9. Podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie nmogą wychodzić na podwórko szkolne tylko za zgodą lub pod opieką nauczyciela dyżurującego, ale nie mogą opuszczać terenu szkoły.
 10. Po dzwonku na lekcje każda klasa ustawia się przy sali.
 11. Z toalet uczniowie korzystają zgodnie z przyjętymi zasadami
 12. W szkole obowiązuje uczniów zmiana butów na czyste obuwie.
 13. Kategorycznie zabrania się uczniom:
 • samowolnego opuszczania szkoły przed zakończeniem zajęć w danym dniu,
 • przebywania na korytarzach w czasie lekcji,
 • stwarzania zagrożeń dla życia i zdrowia innych osób.

 

ROZDZIAŁ 8

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI

 • 60
  1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawie wychowania oraz kształcenia dzieci i młodzieży.
 1. Współdziałanie rodziców i szkoły odbywa się poprzez:
 • zebrania ogólne dyrektora z rodzicami poszczególnych klas,
 • spotkania wychowawców klas i innych nauczycieli z rodzicami w celu wymiany informacji i dyskusji na temat osiągnięć edukacyjnych i spraw wychowawczych  uczniów - nie rzadziej niż 3 razy do roku,
 • indywidualne rozmowy wychowawcy klasy z rodzicami,
 • wizyty rodziców w szkole na prośbę nauczyciela lub z inicjatywy rodziców,
 • organizowanie zespołu wychowawczego w przypadku szczególnych trudności z uczniem,
 • informacje pisemne,
 • uroczystości z udziałem rodziców i innych członków najbliższej rodziny,
 • informowanie rodziców na tablicy ogłoszeń,
 • prelekcje, warsztaty dla rodziców – wg potrzeb i oczekiwań rodziców,
 • gazetki - eksponowanie prac plastycznych,
 • udział w wycieczkach, imprezach szkolnych i działaniach gospodarczych.
 1. Zwołanie zespołu, o którym mowa w punkcie 2 podpunkt 5 odbywa się na wniosek wychowawcy lub uczącego w danej klasie nauczyciela. W pracach zespołu uczestniczą: dyrektor, pedagog, wychowawca (zainteresowany nauczyciel), rodzice i uczeń.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą pełną finansowo - prawną odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia mienia szkolnego wyrządzone przez ich dzieci. Sposób naprawy wyrządzonych szkód ustala dyrektor w porozumieniu z osobami zainteresowanymi.
 3. Rodzice w szczególności mają prawo do:
 • współuczestniczenia w tworzeniu i realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
 • zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w szkole i danej klasie,
 • zapoznania się z programami nauczania, wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny, przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów (wychowawca zapoznaje rodziców na pierwszej wywiadówce każdego roku szkolnego z programem wychowawczo-profilaktycznym, zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania oraz trybem odwołania się od ww. ocen),
 • uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
 • uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
 • wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły; o przekazanych sprawach powinien być powiadomiony dyrektor szkoły.
 1. Rodzice powinni poinformować szkołę o zainteresowaniach ucznia, jego zamiłowaniach, trudnościach wychowawczych oraz o stanie jego zdrowia.
 2. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez regulamin Rady Rodziców.
 3. Rodzice mają prawo występować, wraz z uczniami, z wnioskiem do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy klasy.
 4. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,

2) porad pedagoga i psychologa szkolnego,

3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,

5) zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań z nauczycielami (dyżury pedagoga i psychologa, zebrania).

 1. Rodzice są obowiązani do:
 • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
 • zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,
 • informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego w innej szkole lub poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły a przebywającego czasowo za granicą),
 • rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w oddzielnych przepisach, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu,
 • zapewnienia dziecku uczęszczającemu do oddziału przedszkolnego i pierwszego etapu edukacyjnego opieki w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu,
 • pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka ze szkoły,
 • pisemnego usprawiedliwiania nieobecności dziecka na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.
 • 61
 1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:

1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców,

2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną.

 1. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia ucznia jest wicedyrektor lub dyrektor.

 

ROZDZIAŁ 9

UCZNIOWIE SZKOŁY

 • 62
  1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.
 1. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej lub wyższej za zgodą dyrektora.
 2. Do klasy programowo wyższej, w szkole podstawowej, przyjmuje się ucznia na podstawie: świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, a także odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł oraz podania rodziców.
 3. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przychodzi, są uzupełnianie w czasie i według zasad ustalonych przez nauczyciela.
 4. Jeżeli w klasie, do której uczeń przychodzi, naucza się innego języka (języków) obcego niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia w tej samej szkole, uczeń może:
 • uczyć się języka obowiązującego w danym oddziale, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego;
 • kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole;
 • uczęszczać do klasy z danym językiem w innej szkole.
 1. Ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego, egzaminuje i ocenia nauczyciel języka obcego wyznaczony przez dyrektora.
 • 63
 1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Uczeń ma także prawo do:
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • uzyskania informacji na początku roku szkolnego na temat programu nauczania i wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów,
 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
 • przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od innych pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądu i przekonań religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego pod nadzorem uprawnionego nauczyciela,
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,
 • pomocy w przypadku trudności w nauce,
 • wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole,
 • korzystania z pomocy psychologa i pedagoga,
 • uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych,
 • pełnienia dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych,
 • korzystania z pomocy materialnej,
 • bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 • bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
 • do bezpłatnego transportu i opieki przysługujące uczniom niepełnosprawnym w czasie przewozu do szkoły,
 • wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,
 • aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo wyborcze),
 • składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów.

 

 • 64
 1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do:

1) wychowawcy klasy,

2) dyrektora szkoły.

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia

    praw ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka.

 1. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie.
 2. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.
 3. Tryb postępowania w przypadku naruszenia praw ucznia:
 • skargi rozpatruje dyrektor szkoły wraz z powołanym zespołem, w skład którego wchodzą: dyrektor szkoły, wychowawca klasy, opiekun samorządu uczniowskiego,
 • w przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia stosowną decyzję podejmuje dyrektor szkoły,
 • dyrektor szkoły udziela zainteresowanej osobie odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni od daty wpłynięcia skargi,
 • wszystkie złożone skargi i sposoby ich załatwiania są
 1. 6. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosownych regulaminach, a w szczególności:
 • zachowywać się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,
 • wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na naukę oraz rzetelne pracować nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają,
 • właściwie zachowywać się w trakcie zajęć edukacyjnych:
 • systematycznie przygotować się do zajęć szkolnych, odrabiać prace polecone przez nauczyciela do wykonania w domu,
 • uczęszczać na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne,
 • usprawiedliwiać w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych – usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia; usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego lub złożonego ustnie wychowawcy klasy oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka – ostateczną decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje wychowawca klasy,
 • postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności,
 • dbać o honor i tradycję szkoły oraz współtworzyć jej autorytet,
 • godnie, kulturalnie zachować się w szkole i poza nią,
 • dbać o piękno mowy ojczystej,
 • okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
 • przestrzegać zasady współżycia społecznego:
  1. okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
  2. przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności,
  3. szanować poglądy i przekonania innych,
  4. szanować godność i wolność drugiego człowieka,
  5. zachowywać tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu,
 • dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu i nie pić alkoholu, nie używać e-papierosów itp.,
 • nie używać narkotyków, ani innych środków odurzających,
 • zachowywać czysty i schludny wygląd,
 • troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia,
 • zobowiązywać się do przestrzegania następujących zasad, związanych ze specyfiką szkoły:
 1. uczeń przychodzi do szkoły w estetycznym i czystym stroju,
 2. uczeń przynosi czyste zmienne obuwie, którego używa na terenie szkoły,
 3. zabrania się noszenia bluzek na ramiączkach, bluzek odsłaniających biust, brzuch i plecy oraz bardzo krótkich spódniczek,
 4. na uroczystości szkolne uczniowie przychodzą w strojach galowych: biała bluzka/koszula, ciemna spódnica/spodnie,
 5. na lekcje wychowania fizycznego uczniowie przynoszą strój sportowy i obuwie zmienne z jasną podeszwą,
 6. uczniowie mają indywidualnie dobraną estetyczną fryzurę, obowiązuje zakaz farbowania włosów i noszenia makijażu,
 7. strój, fryzura, ubranie ucznia nie może sugerować przynależności do żadnej subkultury,
 8. drobne kolczyki nosi się tylko w uszach,
 9. zabrania się noszenia odzieży oraz akcesoriów z wulgarnymi hasłami, emblematami propagującymi środki odurzające, przemoc, nietolerancję lub powszechnie potępiane ideologie,
 10. podczas lekcji wychowania fizycznego zabrania się noszenia jakiejkolwiek biżuterii,
 11. zabrania się chodzenia w szkole w wierzchniej odzieży (kurtki, płaszcze) oraz w nakryciach głowy (czapki, kaptury), z wyjątkiem sytuacji uzasadnionych (na przykład awaria ogrzewania), na co zgodę wydaje dyrektor szkoły,
 12. trzy uwagi, jakie otrzyma uczeń w związku z nieprzestrzeganiem obowiązującego stroju i wyglądu, spowodują obniżenie oceny  z zachowania o jeden stopień.
 • przestrzegać zarządzenia dyrektora w sprawie warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:
 1. a) kategorycznie zabrania się nagrywania i fotografowania osób bez ich zgody na terenie szkoły,
 2. b) szkoła nie odpowiada materialnie za sprzęt przynoszony przez uczniów.
 • uczeń opuszczający lub kończący szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach określonych przez dyrektora szkoły.

 

 • 65
 1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody:
  • pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy,
  • pochwałą ustną wychowawcy na zebraniu rodziców,
  • pochwałę ustną dyrektora szkoły,
  • dyplom uznania, list pochwalny do rodziców,
  • stypendium,
  • nagrodę ufundowaną przez radę rodziców lub samorząd uczniowski.
 1. Podstawą do wyróżnienia ucznia może być:
 • szczególne osiągnięcia w nauce,
 • aktywny udział w życiu szkoły,
 • szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach sportowych,
 • wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole,
 • aktywna praca społeczna na rzecz szkoły i środowiska.
 1. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej przyznania. Od nagrody przyznanej przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły w trybie ustawowym od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w ciągu 7 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.
 • 66
 1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie statutu szkoły.
 2. Za nieprzestrzeganie przez ucznia statutu szkoły stosuje się kary:
 • upomnienie ustne lub pisemne ucznia przez wychowawcę,
 • upomnienie ustne lub pisemne ucznia przez dyrektora szkoły,
 • nagana dyrektora szkoły,
 • zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
 • pozbawienie możliwości udziału w szkolnych imprezach rozrywkowych,
 • przeniesienie ucznia do innej szkoły.
 1. Wychowawca klasy ma obowiązek każdorazowo powiadamiania rodziców o zastosowaniu kary wobec ucznia.
 2. Dyrektor szkoły może wystąpić z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten:
 • umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu kolegi/koleżanki,
 • nagminnie wchodzi w kolizję z prawem,
 • z premedytacją demoralizuje innych uczniów,
 • permanentnie narusza postanowienia statutu szkoły,
 • przebywa na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 1. Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie kary wobec ucznia, jeżeli uczeń uzyskał poręczenie wychowawcy klasy, samorządu szkolnego lub rady rodziców.
 2. Przeniesienia ucznia do innej szkoły może dokonać na wniosek dyrektora szkoły Podlaski Kurator Oświaty.
 3. Tryb odwołania od wymierzonej kary.
 • Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od wymierzonej kary w terminie 7 dni na piśmie skierowanym do dyrektora szkoły.
 • Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ma obowiązek w ciągu 7 dni zbadać sprawę i podjąć decyzję. Wykonanie może być utrzymane w mocy, zawieszone lub uchylone.
 • Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby, jeżeli uczeń otrzyma poręczenie jednego z organów statutowych szkoły.

 

 

 • 66a
 1. Dyrektor szkoły w przypadku, gdy uczeń wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego na terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego lub nauki, może zastosować wobec ucznia środek oddziaływania wychowawczego w postaci: pouczenia, ostrzeżenia ustnego albo ostrzeżenia na piśmie, przeproszenia pokrzywdzonego, przywrócenia stanu poprzedniego, wykonania określonych prac porządkowych na rzecz szkoły.
 2. Przepisu nie będzie można stosować w przypadku, gdy nieletni dopuścił się czynu zabronionego wyczerpującego znamiona przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego.

 

ROZDZIAŁ 10

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW

 • 67
 1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania mają na celu zapoznanie uczniów z zasadami i formami oceniania ich osiągnięć edukacyjnych oraz sposobami informowania o nich, a w szczególności ustalają:

1) skalę i sposób formułowania ocen bieżących, śródrocznych, rocznych/końcowych oraz ocen klasyfikacyjnych oraz ich sposób uzasadnienia,

2) terminy i formę informowania ucznia o przewidywanych dla niego ocenach  klasyfikacyjnych,

3) terminy klasyfikacji śródrocznej (rocznej),

4) tryb i formę egzaminów zwłaszcza semestralnych, klasyfikacyjnych i poprawkowych oraz sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów,

5) przekazania uczniom informacji zwrotnej dotyczącej mocnych i słabych stron ich pracy,

6) ustalenie kierunków dalszej pracy ucznia,

7) udostępniania uczniowi sprawdzonych prac pisemnych.

 1. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.
 3. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia, dzięki czemu nauczyciel może:

1)  doskonalić organizację i metody pracy dydaktyczno-wychowawczej,

2)  przekazywać uczniowi informacje odnoszące się do uzyskiwanych przez niego efektów uczenia się, wskazujące co uczeń zrobił dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak ma się  dalej uczyć.

 1. Ocenianie bieżące pomaga uczniowi, jego rodzicom, nauczycielowi i szkole:

1)  rozpoznać poziom i postępy w opanowaniu prze ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,

2)  wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z osiąganiem przez niego wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz realizowanych w szkole programów nauczania.

 • 67a

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. Poinformowanie ucznia o wymaganiach programowych, o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w ich uzyskiwaniu.
 2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju (poprzez uczestnictwo w różnych kołach zainteresowań, działalność w organizacjach szkolnych), umożliwianiu poznania własnych osiągnięć, rozwijaniu samodzielności, umiejętności samooceny, kształtowania postawy odpowiedzialności za proces uczenia się.
 3. Rozwijanie pozytywnych motywacji do pracy (poprzez pochwałę wychowawcy, pochwałę dyrektora na apelu szkolnym, nagrodę książkową, dyplom uznania, list pochwalny do rodziców) i aktywnego udziału w zajęciach i życiu szkoły.
 4. Motywowanie ucznia do dalszej pracy, w szczególności poprzez stosowanie elementów oceniania kształtującego ze szczególnym zwróceniem uwagi na informację zwrotną tj. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć, aby osiągnąć sukces.
 5. Dostarczanie innym nauczycielom informacji o postępach ucznia, trudnościach w nauce, postawie oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia zwłaszcza - w czasie zebrań zespołów przedmiotowych
 6. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej m.in. poprzez wymianę informacji w trakcie zebrań zespołu przedmiotowego.
 7. Zapobieganie niepowodzeniom w nauce.
 8. Dostarczanie rodzicom lub prawnym opiekunom informacji o postępach, trudnościach w nauce i zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, ułatwianie im wspierania kariery szkolnej.
 • 67b

 Zasady oceniania osiągnięć uczniów

 1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskiwania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanego przez siebie programu nauczania; o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów i klas są dostępne u nauczycieli uczących danego przedmiotu.
 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego nie później niż do końca września  danego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Zapoznanie z zasadami oceniania potwierdzone powinno być zapisem w dzienniku.
 4. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 5. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym, opracowanym dla ucznia;
 • posiadającego opinię publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się – na podstawie tej opinii oraz przepisów w sprawie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 1. Na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych przez ucznia na  zajęciach wychowania fizycznego, wydanej przez lekarza, dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z wykonywania tych ćwiczeń   na czas określony w tej opinii.
 • Nauczyciel wychowania fizycznego ustala z rodzicami ucznia rodzaje  ćwiczeń fizycznych, w których uczeń może uczestniczyć.
 1. Na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki wydanej przez lekarza, dyrektor szkoły  zwalnia ucznia z tych zajęć na czas określony w tej opinii.
 2. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej (niepublicznej) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej (niepublicznej) poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego.
 3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego następuje na podstawie tego orzeczenia.
 4. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
 5. Oceniania uczniów dokonuje nauczyciel danego przedmiotu.
 6. Oceny są jawne dla uczniów i jego rodziców lub prawnych opiekunów. Sprawdzone i ocenione prace pisemne (sprawdziany) ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom).
 7. Udostepnienie rodzicom/prawnym opiekunom sprawdzonych  prac następuje poprzez przekazanie zainteresowanym oryginału pracy lub jego kopii, udostępnianie pracy do domu z prośbą o zwrot pracy podpisanej przez rodziców.
 8. Sprawdzona praca powinna zawierać informacje o postępach w nauce lub ich braku, wskazującej nad czym uczeń musi popracować, aby uzupełnić te braki lub rozwinąć swoje umiejętności.
 9. Za wykonanie przez ucznia dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić bieżącą ocenę celującą, bardzo dobrą, dobrą. W przypadku oceny niższej niż dobra, uczeń może z tej oceny zrezygnować.
 10. Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego oceniania różnorodnego typu aktywności uczniów i począwszy od klasy czwartej odnotowywania w dzienniku lekcyjnym.
 11. Oceniane powinny być, biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotu:
  • odpowiedzi ustne (aktywność na zajęciach, bieżące postępy ucznia w procesie uczenia się),
  • inne prace (wypracowania, karty pracy, prezentacje itp.),
  • prace domowe,
  • krótkie pisemne sprawdzanie aktualnie omawianego materiału – kartkówki,
  • dłuższe prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany) po omówieniu większej, spójnej tematycznie partii materiału i rozwijanych w trakcie jej omawiania umiejętności.
 12. Dłuższe prace pisemne muszą być zapowiedziane z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym. Uczeń musi znać zakres materiału, który obejmuje sprawdzian i jego formę.
 13. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z klasą - powinien uczynić to w określonym przez nauczyciela terminie w ciągu 2 tygodni od ustąpienia przyczyn nieobecności.

19a. W przypadku innych prac, uczeń powinien dostarczyć je w określonej formie i wyznaczonym terminie. Po upływie dodatkowych 5 dni, za brak dostarczenia pracy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

 1. Nauczyciel przeprowadzający pracę klasową powinien dokonać jej oceny zgodnie z  wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania i zwrócić uczniowi w ciągu 14 dni.
 2. Jeden raz na semestr uczeń może poprawić na własną prośbę każdą ocenę z pracy klasowej/sprawdzianu w terminie ustalonym przez nauczyciela i ucznia, z wyjątkiem uczniów posiadających opinię PPP, którzy mogą poprawić każdą pracę klasową/ sprawdzian.
 3. W ciągu tygodnia może być nie więcej niż trzy prace klasowe (sprawdziany). W ciągu dnia może odbyć się jeden sprawdzian (praca klasowa).
 4. Prace klasowe i sprawdziany przechowuje się do końca roku szkolnego.
 5. W klasach I –III szkoły podstawowej obowiązuje ocena opisowa.
 6. W dzienniku lekcyjnym od klasy czwartej nauczyciel oznacza dziedzinę aktywności uczniów według specyfiki prowadzonego przedmiotu.
 7. Począwszy od klasy czwartej obowiązuje następująca skala ocen:

          celujący (6)                   - cel

          bardzo dobry (5)         - bdb

          dobry (4)                      - db

          dostateczny (3)            - dst

          dopuszczający (2)      - dop

          niedostateczny (1)       - ndst

 1. Nauczyciel może rozszerzyć skalę ocen cząstkowych za pomocą znaków plus (+) i minus (-). Znaki te mogą występować samodzielnie lecz nie stanowią oceny. Dodatkowo nauczyciel może stosować znaki - ukośnik(/) – uczeń nieobecny na sprawdzianie, kartkówce; kropka (.) – uczeń nieprzygotowany do zajęć.
 2. Na ocenę klasyfikacyjną śródroczną (roczną) wpływ mają oceny z prac klasowych oraz postawa ucznia wobec przedmiotu, odzwierciedlająca się w wysiłku wkładanym przez ucznia w procesie uczenia się, prowadzenie zeszytu, zeszytu ćwiczeń, przygotowanie się do lekcji, przynoszenie odpowiednich przyborów wskazanych przez nauczyciela, systematyczność i prace dodatkowe.
 3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej oraz finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
 4. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
 5. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 6. Ustala się następujące sposoby informowania rodziców o efektach pracy uczniów:
 • kontakt bezpośredni nauczyciela (wychowawcy) z rodzicami – konsultacje,
 • zebrania ogólnoszkolne i klasowe rodziców,
 • rozmowa telefoniczna, korespondencja listowna,
 • adnotacja w zeszycie przedmiotowym,
 • organizowanie zajęć otwartych dla rodziców,
 • świadectwo szkolne.
 1. Minimalna ilość ocen cząstkowych w semestrze nie może być mniejsza niż:
 • 4 oceny przy jednej godzinie zajęć w tygodniu,
 • 5 ocen przy dwóch godzinach zajęć w tygodniu,
 • 6 ocen przy trzech i więcej godzinach w tygodniu.
 1. Klasyfikacja śródroczna (roczna) ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym posumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla ucznia. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym  w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 • 67c

Ogólne kryteria ocen śródrocznych i rocznych z zajęć edukacyjnych.

 1. Szczegółowe kryteria oceny z poszczególnych przedmiotów nauczania zawarte są w Przedmiotowych Zasadach Oceniania (PZO) ze względu na specyfikę przedmiotu. Za zawartość merytoryczną i metodyczną PZO oraz zgodność z obowiązującym prawem i zasadami pomiaru dydaktycznego odpowiada nauczyciel sporządzający dokument.
 2. Ustala się następujące ogólne wymagania na poszczególne oceny:

1) Stopień niedostateczny (1) uzyskuje uczeń, który:

 1. w minimalnym stopniu nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania danego przedmiotu w konkretnej klasie,
 2. jego braki uniemożliwiają mu zdobywanie wiedzy na dalszym etapie kształcenia,
 3. mimo motywacji nauczyciela nie wykazuje chęci nadrobienia zaległości,
 4. nie chce skorzystać z oferowanych przez nauczyciela form pomocy,
 5. nie wykorzystuje szansy poprawy ocen niedostatecznych,
 6. jest notorycznie nieprzygotowany do lekcji,
 7. ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wywiera negatywny wpływ na innych uczniów.

2) Stopień dopuszczający (2) uzyskuje uczeń, który:

 1. dysponuje minimalną wiedzą i umiejętnościami w zakresie materiału przewidzianego programem nauczania danego przedmiotu w konkretnej klasie,
 2. aby bez większych problemów kontynuować naukę na dalszym etapie kształcenia, powinien powtórzyć najważniejsze zagadnienia,
 3. mimo zaległości jest w stanie – przy pomocy nauczyciela – rozwiązać proste zadania o niewielkim stopniu trudności,
 4. zmotywowany przez nauczyciela, chociaż w niewielkim stopniu, stara się nadrobić zaległości,
 5. w ciągu semestru bywał nieprzygotowany do lekcji, nie przynosił podręczników, zeszytu, stroju sportowego, potrzebnych przyborów,
 6. skorzystał z oferowanych przez nauczyciela form pomocy i w miarę swoich możliwości poprawiał oceny niedostateczne.

 3) Stopień dostateczny (3) uzyskuje uczeń, który:

 1. wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania opanował w stopniu przeciętnym, ale umożliwiającym mu naukę na dalszym etapie kształcenia,
 2. przy pomocy nauczyciela nadrabia zaległości,
 3. nie zawsze jest aktywny na zajęciach,
 4. czasami jest nieprzygotowany do zajęć (brak prac domowych, książek, przyborów),
 5. samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania,
 6. stara się korzystać z różnych źródeł informacji,
 1. z reguły nie angażuje się do wykonywania zdań dodatkowych.

4)  Stopień dobry (4) uzyskuje uczeń, który:

 1. wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania opanował w takim stopniu, że nie będzie mieć problemów na dalszym etapie kształcenia,
 2. systematycznie przyswaja wiedzę, w ramach swoich możliwości wykorzystuje ją w praktyce,
 3. potrafi samodzielnie rozwiązać większość zadań,
 4. pilnie przygotowuje się do zajęć, stara się mieć odrobione zadania domowe, na lekcji posiada potrzebne przybory, pomoce, strój gimnastyczny,
 5. korzysta z różnych źródeł informacji,
 6. od czasu do czasu wykonuje zadania dodatkowe.

   5) Stopień bardzo dobry (5) uzyskuje uczeń, który:

 1. w wysokim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania w danej klasie,
 2. z uwagi na pilność, systematyczność i przygotowanie do zajęć może być wzorem dla innych uczniów,
 3. zdobytą wiedzę z powodzeniem wykorzystuje w praktyce,
 4. korzystając z różnych źródeł informacji, samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela poszerza wiedzę zdobytą na zajęciach,
 5. bierze udział w konkursach,
 6. angażuje się w wykonywanie prac dodatkowych.

   6) Stopień celujący (6) uzyskuje uczeń, który:

 1. w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania,
 2. zdobytą wiedzę z powodzeniem wykorzystuje w praktyce,
 3. problemy i zadania rozwiązuje w sposób twórczy,
 4. ze szczególną dbałością przygotowuje się do zajęć,
 5. najczęściej samodzielnie poszerza swoją wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji,
 6. bierze udział oraz osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych oraz innych formach aktywności, do których dodatkowo się przygotowuje,
 7. wykonuje prace dodatkowe, które służą również innym uczniom,
 8. swoim zaangażowaniem i aktywnością motywuje innych uczniów do pracy.
 9. Dla sprawdzianów pisemnych, klasówek, testów i kartkówek stosowana jest skala ocen wg procentowej ilości punktów. Przedstawia się następująco:

Niedostateczny (1)       – 0% - 34%  punktów

Dopuszczający (2)        – 35% -  50% punktów

Dostateczny (3)            – 51% -  70% punktów

Dobry (4)                      – 71%  -  85% punktów

Bardzo dobry (5)          – 86%  - 95% punktów

Celujący (6)                  – 96%  -  100% punktów.

 

 • 67d

Zasady oceniania zachowania

 1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców lub prawnych opiekunów o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. W klasach I- III szkoły podstawowej ocena z zachowania jest oceną opisową.
 3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz samego ocenianego ucznia.
 4. Ocena polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez uczniów zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie Szkoły.
 5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 7. Ocena zachowania obejmuje następujące dziedziny aktywności uczniów:
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
 • dbałość o honor i tradycje szkoły,
 • dbałość o piękno mowy ojczystej,
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
 • okazywanie szacunku innym osobom.
 1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
  • oceny z zajęć edukacyjnych,
  • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej ocenę śródroczną i roczną z zachowania wystawia się według skali:

wzorowe                   - wz

bardzo dobre           - bdb

dobre                        - db

poprawne                - popr

nieodpowiednie      - ndp

naganne                   - ng

 1. Ocena zachowania ucznia powinna być wyrażona przez wychowawcę pisemnie w dzienniku lekcyjnym. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę klasy jest ostateczna.
 • 67e

Kryteria ocen z zachowania

 1. Oceniając zachowanie ucznia uwzględnia się następujące kryteria oceniania zachowania:
 2. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie poniższe wymagania:

   1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

 1. Ma 100% usprawiedliwionych nieobecności,
 2. Nie spóźnia się (dopuszczalne są 2 spóźnienia w semestrze),
 3. Zawsze nosi strój uczniowski określony w statucie szkoły, strój galowy, obuwie zmienne.

2) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:

 1. aktywnie pracuje na rzecz szkoły czy środowiska (samorząd klasowy, Samorząd Uczniowski, akcje charytatywne),
 2. aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,
 3. pomaga w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych,
 4. reprezentuje szkołę na zewnątrz: w imprezach kulturalnych, zawodach sportowych, konkursach,
 5. umiejętnie i bezkonfliktowo wykazuje duże zaangażowanie w pracy na rzecz wyglądu i estetyki pomieszczeń szkolnych,
 6. współdziała w grupie,
 7. inicjuje i organizuje działania na terenie szkoły i poza nią.

   3)  Dbałość o honor i tradycje szkoły:

 1. zawsze przychodzi w stroju galowym na uroczystości szkolne,
 2. zachowuje się właściwie na apelach (nie rozmawia, nie przeszkadza),
 3. umie zachować się wobec symboli narodowych i religijnych,
 4. okazuje szacunek wobec władz szkolnych i terytorialnych.

   4)  Dbałość o piękno mowy ojczystej:

 1. prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji,
 2. nie używa wulgarnego słownictwa, obraźliwych określeń,
 3. nie używa przezwisk w stosunku do kolegów i koleżanek.

5)  Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób:

 1. zawsze przestrzega regulaminów pracowni i szkoły,
 2. nie nosi do szkoły niebezpiecznych przedmiotów oraz nieznanych substancji,
 3. prawidłowo reaguje na dostrzeżone zagrożenia,
 4. nie opuszcza terenu szkoły bez zgody opiekuna podczas zajęć i w czasie oczekiwania na dowóz,
 5. nie pali, nie spożywa alkoholu, nie używa środków odurzających w szkole i poza nią,
 6. nie bierze udziału w bójkach,
 7. reaguje na przejawy zła.

6)  Godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią:

 1. troszczy się o mienie szkolne i estetykę szkoły,
 2. kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych,
 3. rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań,
 4. swoją postawą podkreśla szacunek do pracy swojej i innych.

7) Okazywanie szacunku innym osobom:

 1. postawa nacechowana jest życzliwością do otoczenia,
 2. jest koleżeński i otwarty na potrzeby innych,
 3. szanuje nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów.
 4. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie poniższe wymagania:

1).Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

 1. w stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań uczeń osiąga dobre wyniki w nauce,
 2. w terminie dostarcza usprawiedliwienia nieobecności (ma co najwyżej 1 dzień lub 7 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze),
 3. nie spóźnia się (dopuszcza się 3 spóźnienia w semestrze),
 4. szczególnie dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie ubrany,
 5. nosi zmienne obuwie.

2) Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej:

 1. bierze udział w życiu klasy i szkoły,
 2. angażuje się w imprezy klasowe,
 3. dba o wygląd klasy,
 4. w miarę możliwości reprezentuje szkołę na zewnątrz w imprezach kulturalnych, zawodach sportowych oraz konkursach,
 5. potrafi współdziałać w grupie.

  3) Dbałość o honor i tradycje szkoły:

 1. zawsze nosi strój galowy w wyznaczone przez szkołę dni,
 2. nie rozmawia i nie przeszkadza podczas apeli szkolnych,
 3. umie zachować się wobec symboli narodowych i religijnych,
 4. okazuje szacunek wobec władz szkolnych, terytorialnych i państwowych.

 4) Dbałość o piękno mowy ojczystej:

 1. nie używa wulgarnego słownictwa, obraźliwych określeń,
 2. nie używa przezwisk w stosunku do kolegów i koleżanek.

 5) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób:

 1. troszczy się o zdrowie własne i innych,
 2. nie ulega nałogom,
 3. przestrzega regulaminów pracowni i szkoły,
 4. nie bierze udziału w bójkach,
 5. bez pozwolenia nie opuszcza terenu szkoły podczas zajęć i w czasie oczekiwania na dowóz,
 6. reaguje na przejawy zła.

6) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:

 1. dba o mienie szkolne, nie niszczy i nie demoluje,
 2. dotrzymuje ustalonych terminów i wywiązuje się z powierzonych mu zadań,
 3. reaguje na przypadki wandalizmu i inne złe zachowania rówieśników.

7) Okazywanie szacunku innym osobom:

 1. nie narusza godności innych ludzi,
 2. dostrzega wartość ludzkiej pracy i szanuje ją,
 3. jest koleżeński i otwarty na potrzeby innych ludzi.
 4. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który spełnia wszystkie poniższe wymagania:

  1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

 1. osiąga wyniki w nauce na poziomie swoich możliwości,
 2. może mieć 1 dzień (7 godzin nieusprawiedliwionych) oraz 4 spóźnienia w semestrze.

  2) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:

 1. uczeń postępuje uczciwie,
 2. wykonuje powierzone mu prace zadania,
 3. nie uchyla się od pomocy kolegom.

  3) Dbałość o honor i tradycje szkoły oraz godnie ją reprezentuje:

 1. zdarzyło się (1-2 razy), że uczeń nie przyszedł do szkoły w stroju galowym na uroczystości szkolne,
 2. nie rozmawia i nie przeszkadza podczas apeli szkolnych,
 3. umie zachować się wobec symboli narodowych i religijnych,
 4. okazuje szacunek wobec władz szkolnych, terytorialnych i państwowych.

 4)  Dbałość o piękno mowy ojczystej:

 1. w rozmowach stara się o zachowanie kultury słowa, umie dyskutować,
 2. nie używa wulgarnego słownictwa.

 5)  Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób:

 1. stara się przestrzegać regulaminów obowiązujących w szkole,
 2. nie ulega nałogom,
 3. nie bierze udziału w bójkach.

  6) Godnie i kulturalnie zachowanie się w szkole i poza nią:

 1. nie lekceważy poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły, rodziców,
 2. szanuje własną i cudzą pracę,
 3. kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych.             

  7) Okazywanie szacunku innym ludziom:

 1. stara się być koleżeński wobec kolegów,
 2. nie narusza godności innych osób,
 3. potrafi uszanować czyjąś pracę.
 4. Ocenę poprawną może otrzymać uczeń który:

   1)   Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

 1. osiąga wyniki w nauce poniżej swoich możliwości,
 2. może mieć do 10 godzin nieusprawiedliwionych i 5 spóźnień w semestrze.

   2)  Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:

 1. w miarę możliwości bierze udział w życiu klasy.

   3)  Dbałość o honor i tradycje szkoły:

 1. zdarzyło się 2-3 razy nie przyszedł do szkoły w stroju galowym na uroczystość szkolną,
 2. nie rozmawia i nie przeszkadza podczas apeli szkolnych,
 3. umie zachować się wobec symboli narodowych i religijnych,
 4. okazuje szacunek wobec władz szkolnych, terytorialnych i państwowych.

  4)  Dbałość o piękno mowy ojczystej:

 1. nie używa wulgarnego słownictwa, obraźliwych określeń,
 2. nie używa przezwisk w stosunku do kolegów i koleżanek.

  5)  Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób:

 1. stara się przestrzegać regulaminów obowiązujących w szkole,
 2. nie ulega nałogom,
 3. nie bierze udziału w bójkach.

 6)   Godnie i kulturalnie zachowanie się w szkole i poza nią:

 1. nie lekceważy poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły, rodziców.       

 7)  Okazywanie szacunku innym ludziom:

 1. stara się być koleżeński wobec kolegów.
 2. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

  1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

 1. często zapomina pomocy szkolnych, odrobić lekcje lub nie prowadzi zeszytu,
 2. nagminnie opuszcza zajęcia lekcyjne (ma powyżej 10 godzin nieusprawiedliwionych i 6 spóźnień w ciągu semestru),
 3. wagaruje (ma udowodnione pojedyncze godziny wagarów),
 4. uczniowi trzeba często przypominać o potrzebie dbałości o wygląd zewnętrzny, stosowny strój, obuwie zmienne, strój galowy.

   2) Uczeń nie jest zaangażowany w życie szkoły, często nie dotrzymuje ustalonych terminów, niechętnie i niestarannie wykonuje powierzone mu prace i zadania. Przeszkadza w prowadzeniu lekcji. Niszczy mienie szkoły, kolegów i swoje.

   3) Nie przychodzi w stroju galowym, nie zachowuje się przyzwoicie podczas uroczystości szkolnych.

   4) Często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub uczeń często lekceważy niebezpieczeństwo i nie zmienia postawy mimo zwracania uwagi.

   5) Lekceważy polecenia nauczycieli, rodziców, opiekunów, pracowników obsługi. Niewłaściwie zachowuje się w miejscach publicznych. Nie przejawia chęci do poprawy i zmiany swojego zachowania.

   6)   Nie okazuje szacunku innym osobom.

 1. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
 • Lekceważąco odnosi się do obowiązku szkolnego,
 • Jest zwykle niestosownie ubrany, nie nosi obuwia zmiennego i nie reaguje na zwracanie mu uwagi,
 • Nagminnie spóźnia się lub opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia, wagaruje,
 • Fałszuje usprawiedliwienia, podrabia podpisy, fałszuje dokumenty.
 • Uczeń odmawia wszelkiej pomocy na rzecz szkoły i klasy. Swoją postawą zniechęca innych uczniów do aktywności. Nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań.
 • Uczeń notorycznie nie przychodzi na uroczystości w stroju galowym, w ogóle nie okazuje należytego szacunku władzom szkolnym, zachowuje się nieprzyzwoicie podczas uroczystości szkolnych.
 • Uczeń jest nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny, nie stara się nawet o zachowanie podstawowych form prowadzenia rozmowy czy dyskusji. Używa gróźb wobec kolegów i pracowników szkoły. Wyśmiewa się, lekceważy i upokarza innych.
 • Popadł w konflikt z prawem. Stosuje przemoc fizyczną i psychiczną. Stosuje formę wymuszania i groźby. Namawia lub zmusza innych do niewłaściwych zachowań.
 • Narusza nietykalność cielesną drugich osób oraz ich godność osobistą.
 • Uczeń skandalicznie zachowuje się w miejscach publicznych. Psuje wizerunek szkoły.
 • Uczeń jest obojętny wobec zła, nie szanuje godności własnej i innych osób.

 

 • 67f

Zasady klasyfikowania.

 1. Rok szkolny dzieli się na 2 semestry podzielone feriami zimowymi
 2. Na koniec pierwszego i drugiego semestru dokonuje się klasyfikacji uczniów. Klasyfikacja na koniec drugiego semestru jest jednocześnie klasyfikacją roczną. Wystawiona ocena roczna powinna uwzględniać ocenę śródroczną (za pierwszy semestr).
 3. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym semestrze lub roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych opisowych w edukacji wczesnoszkolnej i w skali 1 – 6 w klasach wyższych oraz oceny z zachowania.
 4. Oceny śródroczne i roczne ustala nauczyciel przedmiotu i są one ostateczne.
 5. Na 30 dni przed terminem zakończenia zajęć edukacyjnych w danym semestrze/roku szkolnym, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, obowiązani są wpisać w ostatniej rubryce przeznaczonej do wpisywania ocen w dziennikach lekcyjnych, przewidywane oceny z ich zajęć edukacyjnych oraz poinformować o nich ucznia, a wychowawca klasy informuje ucznia o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 6. Najpóźniej na 30 dni przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym roku, wychowawca klasy pisemnie lub na zebraniu informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie rocznej z danego przedmiotu i zachowania. Rodzice o terminie spotkania klasowego są informowani przez uczniów.
 7. Tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej (termin posiedzenia wyznacza dyrektor), poszczególni nauczyciele ustalają i przekazują uczniom przewidywane dla nich oceny klasyfikacyjne. Ustalenia te odbywają się w czasie zajęć lekcyjnych, w obecności uczniów, a trzy dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani do wystawienia ocen w dzienniku lekcyjnym.
 8. Roczną ocenę niedostateczną z zajęć edukacyjnych oraz naganną z zachowania należy uzasadnić w formie pisemnej w protokole rady pedagogicznej.
 9. Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy wyższej lub ukończenie szkoły.
 10. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez zespół problemowo-wychowawczy, który opracowuje program naprawczy, z którym zapoznaje rodziców i uczniów wychowawca klasy i dany nauczyciel.
 • 67g

Egzamin klasyfikacyjny.

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w semestrze, za który przeprowadzona jest klasyfikacja.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na prośbę rodziców lub prawnych opiekunów ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego zostaje uzgodniony przez przewodniczącego  komisji w porozumieniu z uczniem i  rodzicami lub prawnymi opiekunami.
 5. W skład powołanej przez dyrektora komisji na egzamin klasyfikacyjny wchodzą:
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 1. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. O zakresie materiału obejmującego egzamin i jego formie uczeń otrzymuje informację przy ustaleniu terminu egzaminu.
 2. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą.
 3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, informatyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się też oceny z zachowania.
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.
 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą być obecni na
 2. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego komisja sporządza protokół, który zawiera: nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin, skład komisji, termin, imię i nazwisko ucznia, pytania egzaminacyjne, ustaloną ocenę, podpisy.   
 3. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
 4. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „nieklasyfikowany”.
 5. Ocena otrzymana  na  egzaminie  klasyfikacyjnym  jest  oceną  ostateczną.
 6. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 • 67h

Egzamin poprawkowy.

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 2. Wniosek ucznia o umożliwienie zdawania egzaminu poprawkowego powinien wpłynąć do dyrektora szkoły najpóźniej w ciągu pięciu dni od zebrania klasyfikacyjnego rady pedagogicznej.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 4. Do końca zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym nauczyciel przedmiotu przekazuje na piśmie uczniowi, któremu wyznaczono egzamin poprawkowy, zakres wymagań programowych, stanowiących podstawę przygotowania do egzaminu oraz termin egzaminu ustalony przez dyrektora szkoły. Nauczyciel jest zobowiązany zatrzymać podpisaną przez rodziców (prawnych opiekunów) kserokopię wymagań egzaminacyjnych.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza powołana przez dyrektora komisja w składzie:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia,
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia.
 1. Na prośbę nauczyciela prowadzącego dane zajęcia lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel ten może być zwolniony z udziału w komisji. Dyrektor szkoły powołuje wtedy jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. Obie części przeprowadza się w tym samym dniu.
 3. Egzamin poprawkowy odbywa się w wyznaczonym pomieszczeniu, zabezpieczającym warunki samodzielnej pracy zdającego, przed komisją egzaminacyjną.
 4. W jednym dniu uczeń składa egzamin z jednego przedmiotu.
 5. Egzamin pisemny rozpoczyna się w momencie przekazania zadań zdającemu. Przewodniczący ogłasza czas trwania egzaminu. Czas trwania egzaminu powinien dać zdającemu możliwość pełnej realizacji zadań, pytań oraz wykonanie ćwiczeń i zadań praktycznych. Komisja może wyznaczyć zdającemu czas na przygotowanie odpowiedzi ustnej.
 6. Egzaminator wystawia oceny z każdej części egzaminu. Proponuje i uzasadnia stopień ogólny z całego egzaminu. W przypadku nie zaliczenia jednej z części egzaminu sumuje się punkty uzyskane przez zdającego z części pisemnej i ustnej. Suma punktów jest podstawą do wystawienia ogólnej oceny. Formułowanie oceny jest oparte na zasadach wewnątrzszkolnego
 7. Komisja ustala ocenę ogólną z całości egzaminu. W razie rozbieżności opinii członków komisji przewodniczący zarządza głosowanie. Ustalenie oceny następuje w wyniku zwykłej większości głosów. Członek komisji, w tym przewodniczący nie ma prawa wstrzymać się od głosu.
 8. Przy ustalaniu stopnia z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych przedmiotów.
 9. Ocena ustalona przez komisję zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z zasadami wewnątrzszkolnych zasad oceniania, jest ostateczna.
 10. Wynik egzaminu przewodniczący komisji ogłasza uczniowi w dniu jego przeprowadzenia.
 11. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, skład komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu, ocenę ustaloną przez komisję, prace pisemne ucznia, zwięzłe informacje o odpowiedziach ustnych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
 12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 13. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego lub nie przystąpił do niego z przyczyn nieuzasadnionych nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
 14. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyżej.

 

 • 67i

Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać od proponowanej rocznej oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych składając pisemny wniosek z uzasadnieniem do nauczyciela prowadzącego te zajęcia, najpóźniej na 5 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, jeśli są spełnione następujące warunki:
 • na uzyskaną ocenę mogły mieć wpływ (poważna choroba ucznia, trudna sytuacja rodzinna, opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej);
 • ocenę śródroczną uczeń miał co najmniej taką, jak proponowana roczna.
 1. Jeśli uczeń spełnia te warunki, to:
 • nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w porozumieniu z uczniem, jego rodzicami (prawnymi opiekunami) i wychowawcą klasy wyznacza termin, formę i zakres wymagań w celu poprawy oceny,
 • poprawa musi odbyć się przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej,
 • pozytywny wynik poprawy powoduje, że nauczyciel podwyższa proponowaną ocenę,
 • gdy uczeń nie sprosta wymaganiom ustalonym w celu poprawy oceny, ocena z danych zajęć edukacyjnych pozostaje bez zmian, a uczeń traci możliwość składania dalszych zastrzeżeń.
 1. W przypadku, gdy uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z proponowaną roczną oceną klasyfikacyjną zachowania, mogą złożyć pisemny wniosek z uzasadnieniem do wychowawcy klasy, najpóźniej na 5 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, jeśli uczeń spełnia następuje warunki:
 • na uzyskaną ocenę mogły mieć wpływ (poważna choroba ucznia, trudna sytuacja rodzinna, opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • nie popełnił czynu karalnego,
 • otrzymał ocenę śródroczną zachowania co najmniej taką, jak proponowana roczna.
 1. Jeśli uczeń spełnia te warunki, to:
 • wychowawca klasy przedstawia odwołanie ucznia na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej, uzasadnia zaproponowaną przez siebie ocenę klasyfikacyjną zachowania oraz poddaje ją pod dyskusję,
 • rada pedagogiczna zwykłą większością głosów decyduje o ostatecznej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania ucznia.

 

 • 67j

Warunki obniżenia przewidywanej oceny rocznej.

 1. Obniżenie przewidywanej oceny rocznej następuje gdy:
 • zasób wiadomości i umiejętności ucznia pogorszy się, w wyniku czego otrzyma oceny, które spowodują obniżenie oceny przewidywanej,
 • ignoruje obowiązki szkolne.
 1. Jeżeli zaistnieje przynajmniej jeden z powyższych warunków ocena ulega obniżeniu o stopień.
 2. Obniżona może być w szczególności ocena dopuszczająca na niedostateczną z zastrzeżeniem, że rodzice ucznia (prawni opiekunowie) byli poinformowani o zagrożeniu oceną niedostateczną w wymaganym terminie.
 • 67k

Warunki i tryb poprawiania ocen ustalonych niezgodnie z przepisami prawa.

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenie do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu i sposobu ustalania tej oceny.
 2. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później  jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
 3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 5. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, w skład której wchodzą:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia,
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia.
 1. W przypadku ustalania rocznej oceny zachowania:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący komisji,
 • wychowawca klasy,
 • wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 • pedagog,
 • psycholog,
 • przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 • przedstawiciel rady rodziców.
 1. Na prośbę nauczyciela prowadzącego dane zajęcia lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel ten może być zwolniony z udziału w komisji. dyrektor szkoły powołuje wtedy jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia.
 2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności odbywa się w wyznaczonym pomieszczeniu, zabezpieczającym warunki samodzielnej pracy zdającego, przed komisją egzaminacyjną.
 3. W jednym dniu uczeń zdaje sprawdzian z jednego przedmiotu.
 4. Sprawdzian rozpoczyna się w momencie przekazania zadań zdającemu. Przewodniczący ogłasza czas trwania sprawdzianu. Czas trwania sprawdzianu powinien dać zdającemu możliwość pełnej realizacji zadań, pytań oraz wykonanie ćwiczeń i zadań praktycznych. Komisja może wyznaczyć zdającemu czas na przygotowanie odpowiedzi ustnej.
 5. Egzaminator wystawia oceny z każdej części egzaminu. Proponuje i uzasadnia stopień ogólny z całego sprawdzianu. W przypadku nie zaliczenia jednej z części sprawdzianu sumuje się punkty uzyskane przez zdającego z części pisemnej i ustnej. Suma punktów jest postawą do wystawienia ogólnej oceny. Formułowanie oceny jest oparte na zasadach wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
 6. Komisja ustala ocenę ogólną z całości sprawdzianu. W razie rozbieżności opinii członków komisji przewodniczący zarządza głosowanie. Ustalenie oceny następuje w wyniku zwykłej większości głosów. Członek komisji, w tym przewodniczący nie ma prawa wstrzymać się od głosu. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 7. Wynik sprawdzianu przewodniczący komisji ogłasza uczniowi w dniu jego przeprowadzenia.
 8. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 9. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 10. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,
 • skład komisji,
 • termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,
 • imię i nazwisko ucznia,
 • zadania sprawdzające,
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 • skład komisji,
 • termin posiedzenia komisji,
 • imię i nazwisko ucznia,
 • wynik głosowania,
 • ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
 1. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły (nie później niż do końca lipca).
 3. Przepisy ust. 1-14 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 • 67l

Zasady promowania.

 1. Uczeń klas I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
 2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
 3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 4. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w programie nauczania uczeń uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego lub jeżeli poprawił ocenę na egzaminie poprawkowym otrzymując ocenę wyższą od niedostatecznej z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jednak raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.
 6. Uczeń klasy programowo najwyższej kończy szkołę podstawową:
 • jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej,
 • przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.
 1. Uczeń, który nie spełnił wymagań określonych w punkcie 1 i 2 nie otrzymuje promocji i nie kończy szkoły podstawowej.
 2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych przedmiotów.
 3. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem jeżeli uzyskał w wyniku rocznej klasyfikacji średnią stopni ze wszystkich przedmiotów co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. Uczeń taki otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem.
 4. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 5. Uczeń, który osiągnie najwyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na zakończenie roku szkolnego otrzymuje tytuł najlepszego ucznia szkoły podstawowej oraz nagrodę dyrektora szkoły.
 • 67ł

Wewnątrzszkolne zasady oceniania uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

 1. Ocenianie to proces gromadzenia informacji o uczniach, będący integralną częścią procesu nauczania i uczenia się. Polega na rozpoznawaniu i określaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. W edukacji wczesnoszkolnej nie ma miejsca zjawisko niepowodzenia szkolnego. Dziecko rozwija się w miarę swoich możliwości i w odpowiednim dla siebie tempie, dlatego też ocena na tym etapie kształcenia ma charakter opisowy. Dotyczy ona zarówno postępów w nauce, jak i ogólnego poziomu rozwoju konkretnego dziecka.
 2. W klasach I-III szkoły podstawowej:
 • oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi,
 • śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.

3 . Proponuje się trzy rodzaje oceniania dziecka:

 • ocenianie bieżące - nauczyciel klas I - III sprawdza wykonane prace, docenia wysiłek i chęci dziecka. Nagradza uśmiechem, pochwałą, gestem, wskazuje co uczeń powinien zmienić, poprawić czy wyeksponować. Ma podkreślać w ten sposób osiągnięcia uczniów, ale nie porównuje ucznia z innymi. Uczniowie powinni nauczyć się samokontroli i samooceny wykonywanej pracy. Kontrola i ocena osiągnięć ucznia przez nauczyciela powinna uświadomić dziecku na czym samokontrola i samoocena polega. Kontrola to - zbieranie informacji o dziecku. Ocena to - przekazywanie tej wiedzy uczniom i rodzicom,
 • ocenianie śródroczne i roczne - na podstawie zebranych informacji, na koniec semestru I i na zakończenie roku szkolnego nauczyciel dokonuje oceny opisowej ucznia, która ma charakter informacyjny, diagnostyczny i motywacyjny,
 • ocenianie końcowe - ocena końcowa przeprowadzana na zakończenie I etapu edukacji podstawowej sprawdza poziom osiągniętych kompetencji zawartych w podstawie programowej. Dotyczy ona zasadniczych narzędzi uczenia się:
 1. czytanie,
 2. pisanie,
 3. mówienie,
 4. liczenie,
 5. rozwiązywanie problemów,
 6. fundamentalne treści stanowiące podstawę do dalszej nauki.
  1. Klasyfikowanie roczne w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym. Ocena klasyfikacyjna i ocena zachowania w klasach I-III są ocenami opisowymi.

1) Osiągnięcia i postępy ucznia ocenia  się za pomocą  poniższych  określeń:

 1. wspaniale
 2. bardzo dobrze
 3. dobrze - ładnie
 4. wystarczająco – postaraj się
 5. Słabo - pomyśl
 6. bardzo słabo – popracuj więcej

2) Przyjmuje się następujące ogólne kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych:

 1. Uczeńwspaniale opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określonych w Podstawie programowej. Samodzielnie inicjuje rozwiązania konkretnych problemów w czasie zajęć, jak i w pracy pozalekcyjnej. Aktywnie bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, wykazuje postawę twórczą lub szczególne umiejętności.
 2. Uczeń bardzo dobrze opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określonych w Podstawie programowej, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi prawidłowo zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
 3. Uczeńdobrze opanował zdecydowaną większość wiadomości i umiejętności określonych w Podstawie programowej, poprawnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne. Korzysta z poznanych w czasie zajęć źródeł informacji, potrafi zastosować zdobytą wiedzę w sytuacjach typowych.
 4. Uczeń wystarczająco opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone w Podstawie programowej, stara się rozwiązywać typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych informacji.
 5. Uczeń słaboopanował wiadomości i umiejętności określone w Podstawie  programowej, nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać większości zadań o elementarnym stopniu trudności. Posiada poważne braki w wiedzy, które jednak można nadrobić w dłuższym okresie czasu.
 6. f) Uczeń bardzo słabolub też w ogóle nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w Podstawie programowej. Nie potrafi rozwiązywać prostych zadań i problemów o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela.

3) Za szczegółowe kryteria bieżącego oceniania odpowiadają nauczyciele poszczególnych edukacji (przedmiotów) w danej klasie.

4) Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych oraz edukacji plastycznej i muzycznej bierze się w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

5) Na zajęciach języka obcego i edukacji komputerowej obowiązuje punktowa skala oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia określona w zasadach oceniania wewnątrzszkolnego w edukacji wczesnoszkolnej.

6) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, edukacji komputerowej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

7) Ocena z religii jest oceną cyfrową zgodną ze skalą oceniania: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

8) Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

9) Oceny są jawne dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione prace pisemne (sprawdziany, karty pracy) oraz prace artystyczne są gromadzone w Teczce oceny opisowej i udostępniane rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.

10) W ostatnim roku edukacji wczesnoszkolnej wprowadza się formę oceniania, która jest stosowana w następnych latach nauczania szkolnego.

 1. Ocenianie zachowania uczniów:

 1)  Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
 3. dbałość o honor i tradycje szkoły,
 4. dbałość o piękno mowy ojczystej,
 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
 7. okazywanie szacunku innym osobom.

2) Ustala się następującą  skalę oceniania zachowania:

 1. Uczeń zachowuje się wzorowo,
 2. Uczeń zachowuje się bardzo dobrze,
 3. Uczeń zachowuje się poprawnie,
 4. Uczeń powinien popracować nad zmianą swojego zachowania.

3) Kryteria pomagające ustalić ocenę  z zachowania:

 1. a) Uczeń zachowuje się wzorowo, tzn.

zawsze zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest koleżeński. Nigdy nie bierze udziału w bójkach, kłótniach i sporach. Na zajęcia uczęszcza systematycznie i jest do nich zawsze wzorowo przygotowany. Wzorowo zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy. Aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły.

 1. b) Uczeń zachowuje się bardzo dobrze, tzn.

najczęściej zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Jest koleżeński. Nie bierze udziału w bójkach, kłótniach i sporach. Na zajęcia stara się uczęszczać systematycznie i być do nich przygotowany. Bez zastrzeżeń zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Stara się sumiennie wypełniać powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy. Aktywnie uczestniczy w życiu klasy.

 1. c) Uczeń zachowuje się poprawnie, tzn.

zwykle zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Zdarza mu się nie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ale poprawia swoje zachowanie po zwróceniu uwagi przez nauczyciela, zwykle jest koleżeński. Zdarza mu się brać udział w bójkach, kłótniach i sporach. Często spóźnia się na zajęciach lub jest na nich nieobecny. Nie sprawia większych trudności wychowawczych, poprawnie zachowuje się podczas wycieczek, wyjść i zajęć szkolnych. Zwykle sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków, ale do zajęć jest często nieprzygotowany. Stara się dbać i szanować mienie własne, cudze i szkolne oraz utrzymać ład i porządek w miejscu pracy. Aktywnie uczestniczy w życiu klasy.

 1. d) Uczeń powinien popracować nad zmianą swojego zachowania, tzn.

niegrzecznie i nietaktownie zwraca się do osób dorosłych i rówieśników. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest niekoleżeński. Jest konfliktowy, często bierze udział w kłótniach, bójkach i sporach. Nagminnie opuszcza lub też spóźnia się na zajęcia. Sprawia kłopoty wychowawcze podczas wyjść, wycieczek i zajęć szkolnych.  Nie wywiązuje się z powierzonych mu funkcji, np. dyżurnego. Niszczy i nie szanuje mienia własnego, cudzego i szkolnego. Niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy.

 1. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 2. Szczegółowe warunki oceniania osiągnięć edukacyjnych i klasyfikowania uczniów klas I-III.
 • Celem bieżącego oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów klas I-III jest stałe monitorowanie i wspomaganie rozwoju poznawczego (intelektualnego), artystycznego, fizycznego i społeczno-emocjonalnego dziecka w młodszym wieku szkolnym oraz motywowanie go do podejmowania wysiłku gwarantującego osiąganie sukcesów w kolejnych latach nauki.
 • Formy rejestrowania i przedstawiania bieżącego poziomu i postępów w rozwoju psychofizycznym uczniów ustala nauczyciel uczący dany oddział, z uwzględnieniem zasady wykorzystywania symboli, znaków, komentarzy, itp. o wydźwięku pozytywnym.
 • Na początku roku szkolnego, nauczyciel uczący zobowiązany jest do zapoznania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) ze stosowanymi przez siebie formami rejestrowania bieżącej oceny rozwoju psychofizycznego ucznia.
 • Klasyfikowanie śródroczne i roczne w klasach I-III polega na okresowym podsumowaniu i opisaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia.
 • Oceny klasyfikacyjne oraz oceny zachowania przedstawiane są każdorazowo w formie opisowej.
 • Klasyfikacyjna (śródroczna) ocena opisowa w klasach I-III uwzględnia w szczególności rozpoznany poziom rozwoju i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji:
  1. polonistycznej (czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie),
  2. matematycznej,
  3. przyrodniczej,
  4. społecznej,
  5. plastycznej,
  6. muzycznej,
  7. technicznej,
  8. komputerowej,
  9. językowej - języka obcego nowożytnego,
  10. wychowania fizycznego,
  11. religii/etyki.
 • W treści oceny opisowej uwzględnianie są również informacje obowiązujące inne osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. rozpoznany poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności specyficznych dla:
 1. prowadzonych zajęć edukacyjnych z religii (wyrażony stopniem),
 2. edukacji językowej z nauczania języka obcego (języka angielskiego – ocena opisowa).
 • Roczna ocena klasyfikacyjna zakończona zostaje uogólnieniem potwierdzającym pozytywną ocenę osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym.
 • Opisowa ocena zachowania ustalana dla uczniów klas I – III, uwzględnia w szczególności opis rozpoznanego poziomu i postępów w rozwoju emocjonalno-społecznym dziecka.
 • Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
 • Jeżeli uczeń nie spełnia warunku, o którym mowa w punkcie 10, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.
 • W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
 • Jeżeli z powodu nieobecności ucznia klasy I–III na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania, ograniczona zostaje możliwość ustalenia oceny klasyfikacyjnej (śródrocznej, rocznej), wówczas ocenę klasyfikacyjną (śródroczną, roczną) ustala nauczyciel na podstawie:
 1. znanych i pozytywnie ocenianych i wcześniejszych osiągnięć edukacyjnych ucznia,
 2. opisu rozpoznanych efektów pracy ucznia w zakresie wymagań edukacyjnych koniecznych do kontynuowania nauki w kolejnym półroczu (lub klasie programowo wyższej), opracowanego wspólnie z wskazanym przez dyrektora szkoły, nauczycielem prowadzącym takie same zajęcia edukacyjne.
 • W przypadku określonym w punkcie 13, roczna ocena klasyfikacyjna, zamiast uogólnionego potwierdzenia pozytywnej oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym, zawiera zapis informujący o rodzaju i zakresie rozpoznanych braków w wiadomościach i umiejętnościach ucznia oraz o zalecanych formach pomocy pedagogicznej stwarzających możliwość ich uzupełnienia.

 

 • 68 (uchylony)

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 69
  1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi rejestr wszystkich pieczęci.
  2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
  3. Szkoła prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu.
  4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 70
 1. 1.  Tryb zatwierdzania statutu:

1) rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub uchwala statut;

2) o dokonanie zmian w statucie mają prawo występować wszystkie organy szkoły;

3) dyrektor szkoły w ciągu 30 dni po nowelizacji statutu, opracowuje tekst jednolity statutu;

4) dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego upublicznienie społeczności szkolnej.

 1. Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.
 2. Uchwałą Rady Pedagogicznej przyjęto do realizacji Statut Szkoły Podstawowej w Kaletniku od 1 grudnia 2017 roku.
 3. Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 16 września 2019 roku przyjęto zmianę nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej w Kaletniku.
 4. Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31 sierpnia 2021 roku przyjęto zmianę nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Kaletniku i opracowano tekst jednolity.
Copyright © 2023. Szkoła Podstawowa w Kaletniku Rights Reserved.