^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Jesteś tutaj

W tej chwili

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie

Zaloguj się lub załóż konto

Szkoła Pamięta

Laboratoria Przyszłości

Jesteśmy na FB

Dobry zawód fajne życie

×

Wiadomość

Regulamin dożywiania uczniów

Terminy i organizacja wykupu obiadów od stycznia do czerwca 2024:

1. Rodzice płacący za obiady dzieci (wsad do kotła 6 zł) - proszeni są o kontakt ze szkołą w dniach 3-5 stycznia 2024 roku, w celu podpisania nowych umów na obiady. Płatności należy dokonywać dopiero w styczniu, gdyż zamykamy rok budżetowy i nie można wpłacać za styczeń w grudniu.

Obiady opłacane przez rodziców, będą wydawane dzieciom w szkole od dnia 8. stycznia 2024.

2. Rodzice, których dzieci korzystają z obiadów finansowanych przez GOPS - mają termin na składanie wniosków do GOPS w Szypliszkach w dniach 02-08. stycznia 2024 roku.

Obiady finansowane przez GOPS będą wydawane dzieciom z listy GOPS od dnia 15. stycznia 2024r.

 Pozostałe zasady - bez zmian.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Od dnia 18 września 2023 r. (poniedziałek) będzie możliwość spożywania przez dzieci wykupionych obiadów – samo drugie danie kosztuje 11,95 zł brutto. 

Rodzic płaci kwotę „wsadu do kotła” w cenie 6,00 zł brutto.

Każdy rodzic, który jest zainteresowany wykupieniem obiadów, jest zobowiązany podpisać umowę z Dyrektorem szkoły.

Catering, który będzie dostarczać obiady:

Przedsiębiorstwo Handlowe Olma, Małgorzata Gryszkiewicz (Restauracja Azymut) Stary Folwark 41a; 16-402 Suwałki;

Umowa wykupienia obiadów będzie obowiązywać od 18.09.2023 r. do 22.12.2023 r.

Płatność będzie z góry przelewem na rachunek bankowy.

Do szkoły należy dostarczyć dowód - kopię wpłaty za dany miesiąc, w terminie do 3 dnia bieżącego miesiąca. We wrześniu należy dostarczyć dowód wpłaty - do 15 września 2023.

Rodzice, którzy zdeklarują się wykupić obiady proszeni są najpóźniej do 18.09.2023 o zgłoszenie się do dyrektora szkoły w celu podpisania umowy o dożywianie dziecka.

 Natomiast uczniowie, którzy będą chcieli zostać objęci refundowanym dożywianiem w I semestrze w roku szkolnym 2023/2024 składają wnioski do GOPS-u Szypliszki.

 

REGULAMIN

 dożywiania uczniów oraz odpłatności za posiłki

w Szkole Podstawowej w Kaletniku, Kaletnik 46, 16 – 411 Szypliszki

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, Szkoła Podstawowa w Kaletniku, w dalszej części regulaminu zwana „Szkołą” zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza im możliwość jego spożycia w czasie pobytu w Szkole.
 2. Dożywianie odbywa się w formie cateringu.
 3. Z dożywiania korzystają:

1)  uczniowie w trudnej sytuacji materialnej, zwolnieni z ponoszenia kosztów wyżywienia, których dożywianie finansuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szypliszkach (GOPS przedstawia Zamawiającemu listę dzieci zakwalifikowanych do dożywiania),   

2) uczniowie zgłoszeni przez rodziców do odpłatnego spożywania posiłków, wnoszący opłaty indywidualnie.

 1. Zgłaszanie uczniów do odpłatnego żywienia następuje do 25 każdego miesiąca, poprzedzającego nowy miesiąc. Objęcie żywieniem nastąpi w następnym miesiącu tj. zgłoszenie w lutym, a żywienie od marca.
 2. Rodzice podpisują umowę z dyrektorem szkoły na czas odpłatnego żywienia.
 3. Posiłki wydawane są uczniom korzystającym z dożywiania w dni nauki szkolnej (czas nauki szkolnej z wyłączeniem ferii, świąt oraz dni wolnych od zajęć szkolnych, także nauczania zdalnego).
 4. Posiłki wydawane są w formie drugiego dania.
 5. Posiłki wydawane są w miejscach do tego wyznaczonych po trzeciej godzinie lekcyjnej tj. o godz. 10:35, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 6. Aktualny jadłospis podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wejściowych do pomieszczeń w których spożywane są posiłki (jadalni) zlokalizowanych w:

- Szkole Podstawowej w Kaletniku, Kaletnik 46, 16 – 411 Szypliszki.

 1. Jadłospis układany jest zgodnie z obowiązującymi zasadami żywienia zbiorowego, uwzględnia potrzeby dzieci związane z posiadanymi przez nie alergiami pokarmowymi, nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w ciągu tygodnia oraz zawiera wykaz użytych produktów, gramaturę posiłku oraz listę alergenów zawartych w posiłku.
 2. Obsługę finansową prowadzi księgowość w Gminie Szypliszki.
 • 2. 

WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI

 1. Zgodnie z ofertą wykonawcy usługi cateringowej wysokość opłaty za 1 gorący posiłek (II danie) dla 1 ucznia stanowi kwotę uśrednioną cenę jednostkową brutto posiłku zawierającego wyliczenie wartości jaką w kwocie posiłku stanowi koszt zakupu produktów, tzw. „wsad do kotła”.
 2. Rodzic dziecka zgłoszonego do odpłatnego dożywiania zobowiązuje się do dokonywania wpłaty do 3 dnia następnego miesiąca w którym prowadzone jest dożywianie (np. za luty – do 3 lutego – płatne z góry), przelewem na rachunek bankowy:

05 9354 0007 0080 0800 0260 0032

 1. Opłata za ucznia obliczana jest jako iloczyn kwoty „wsadu do kotła” i ilości dni w których wydawane są posiłki w miesiącu za który ponoszona jest opłata.
 2. W treści przelewu należy wpisać: wpłata za obiady /imię i nazwisko dziecka korzystającego z obiadów / miesiąc którego dotyczy opłata
 3. Za termin dokonania płatności uznaje się dzień wpływu należności na wyżej wymieniony rachunek bankowy.
 4. Nieobecność dziecka na obiadach należy zgłaszać najpóźniej w bieżącym dniu do godziny 7.30 wyłącznie SMS -em na numer telefonu: 667 016 107 (w treści smsa wpisać należy: imię i nazwisko oraz klasę ucznia)
 5. Wszystkie nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po wskazanym terminie nie będą uwzględniane.
 6. Jeśli dzieci uczestniczą w wycieczce (wyjściu), to odwołanie obiadu leży po stronie Rodzica.
 7. Organizator dożywiania (Szkoła) przygotowuje comiesięczną informację o wysokości należnej opłaty, która będzie przekazywana Rodzicowi w formie pisemnej pierwszego dnia rozpoczynającego żywienie w danym miesiącu poprzez indywidualne paski z wysokością opłat dla każdego ucznia.
 8. Rodzicowi przysługuje prawo do rezygnacji z korzystania z obiadów z zachowaniem 3-dniowego terminu. Skreślenie z listy nastąpi w następnym rozliczeniowym miesiącu.

11.Rezygnacja z obiadów wymaga formy pisemnej. Informację o poniższej treści należy zgłosić przesyłając skan (z podpisem) na poniższego maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. W przypadku zwłoki w uregulowaniu comiesięcznej opłaty Organizator dożywiania (Szkoła) lub Wykonawca usługi może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, po uprzednim pisemnym wezwaniu Rodzica do zapłaty, z określeniem 5-cio dniowego terminu płatności zaległej należności.
 2. Za zwłokę we wnoszeniu opłat Wykonawca usługi może naliczać odsetki w ustawowej wysokości.
 3. W przypadku wypowiedzenia umowy z powyższej przyczyny, Wykonawca ma prawo odmówić zwarcia kolejnej umowy.
 4. Szkoła nie pobiera opłat gotówkowych.
 5. Rodzic nie może stosować zleceń stałych, ponieważ opłata za dożywianie w każdym miesiącu jest inna.
 • 3. 

ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY

 1. Warunkiem uwzględnienia odliczeń za niewykorzystane obiady jest zgłoszenie nieobecności korzystającego ucznia – odwołanie obiadów najpóźniej w bieżącym dniu do godziny 7.30 wyłącznie SMS -em na wskazany wyżej numer telefonu.
 2. Obowiązek zgłaszania nieobecności należy do płacącego za wyżywienie.
 3. W przypadku:
 4. a)   nieobecności w szkole albo rezygnacji z posiłków na określony czas zwrotowi podlega dzienna opłata wniesiona za posiłek.
 5. W wyżej wymienionych sytuacjach kwota za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu zostanie zwrócona w postaci pomniejszenia o jej wysokość w kolejnym miesiącu.
 6. Za obiady nieodwołane nie należy się zwrot pieniędzy.
 • 4.

ZASADY ZACHOWANIA W MIEJSCACH SPOŻYWANIA POSIŁKÓW

 1. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w miejscu wydawania posiłków osobom nie spożywającym posiłków.
 2. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania i jest zakaz używania telefonów komórkowych.
 3. Za szkody spowodowane w jadalni odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.
 • 5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją dożywiania decyduje dyrektor Szkoły.
 2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor Szkoły w postaci pisemnej zmiany regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2023r. ZARZĄDZENIEM nr  DOZ/ 02/2023
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaletniku

 

Copyright © 2024. Szkoła Podstawowa w Kaletniku Rights Reserved.